Управљање безбедношћу и квалитетом хране

ID: 0596
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Марковић Д. Драган
извођачи: Марковић Д. Драган
контакт особа: Марковић Д. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

циљ

1.Предмет треба да омогући студенту стицање знања о појму сертификације и њеног значаја за тржиште, заштите животне средине и добре пољопривредне праксе, а све у функцији сертификације. 2.Упознавање са основним поступком за добијање сертификата, тока сертификације, учесника, њихових права и обавеза, општим принципима свих стандарда који се односе на прехрамбене производе и индустријску прераду прехрамбених производа као и упознавање са институцијама и организацијама која се баве безбедношћу хране у Србији и свету. 3.Предмет треба да омогући студенту стицање знања/разумевања савременог приступа и принципа управљања квалитетом, организације функције управљања квалитетом, специфичних метода управљања и контролисања квалитета, нових пословних стратегија, нових система и конкретних активности управљања квалитетом. 4. Упознавање са новим трендовима у производњи хране.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: 1.Дефинишу основне појмове везане за стандардизацију и прописе у производњи и преради хране 2.Формулишу примене и унапређења савремених система управљања квалитетом 3.Анализирају улогу сертификације и њену улогу на тржишту хране, заштите животне средине и добре пољопривредне праксе 4.Припреме анализу ризика 5.Примењују одговарајуће стандарде.

садржај теоријске наставе

Уводна разматрања. Предуслови упрвљања безбедношћу прехрамбених производа. Појам стандардизације. Принципи и предности стандардизације. Прописи и стандарди који се примењују у примарној пољопривреди и прехрамбеној индустрији. Систем управљања квалитетом у производњи хране. Квалитет прехрамбених производа. Преглед институција и организација које се баве безбедношћу хране у Србији и свету. Нови трендови у производњи хране. Заштита животне средине.

садржај практичне наставе

Практична настава у комбинацији са интерактивном наставом одржаваће се у области савремених система управљања квалитетом пословања компанија прехрамбене индустрије и управљања безбедношћу и квалитетом производа (хране). Начин акредитација лабораторија и увођење стандарда у контролу производних токова. Предвиђена су два колоквијума и семинарски рад.

услов похађања

Одслушани предмети предходних година студија и сви услови дефинисани курикулумом студијског програма/модула

ресурси

1. Марковић Д.: Писана предавања, Београд, 2007. 2. Ђекић, И., (2009) Управљање заштитом животне средине у производњи хране. Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет 3. D. R. Heldman.; D. B. Lund.: Handbook of food engineering; Taylor & Franncis Group; New York, 2007.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Грујић, Р., Радовановић, Р. (2007): Управљање квалитетом и безбедношћу у производњи хране. Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет (РС/БиХ); Радовановић, Р., Рајковић, А. (2009): Управљање безбедношћу у процесима производње хране. Универзитетски уџбеник. Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет; Carol Wallace, William Sperber, Sara E. Mortimore: Food Safety for the 21st Century, ,UK, 2011.; Ђекић, И., (2009) Управљање заштитом животне средине у производњи хране. Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет; Грујић, Р. и сар. : Квалитет и анализа намирница, Технолошки факултет у Б.Луци, РС/БиХ. 2001;