CAD/CAM системи

ID: 0664
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Пузовић М. Радован
извођачи:
контакт особа: Пузовић М. Радован
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

1. Сазнања да се ефикасност примене компјутера у инжењерским активностима може једино оставарити кроз интегрисане системе као што су то CAD/CAM системи у области пројектовања производа и технологије израде истих. 2. Овладавање теоријским основама структуре и функционисања савремених CAD/CAM система. 3. Стицање практичних знања у коришћењу CAD/CAM система и програмирању нумерички управљаних машина

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: •Пројектују производе (3D моделирање делова и склопова) помоћу компјутера. •Пројектују технологију израде делова (креирање NC- секвенци) помоћу компјутера. •Препознају садржај NU програма (G-код) за управљање нумерички управљаним машина алаткама. •Примене у пракси неки од савремених CAD/CAM система за пројектовање производа и пројектовање технологије израде. •Пренесу НУ програм у управљачку јединицу одговарајуће нумерички управљане машине алатке.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава обухвата две основне целине: 1. У првој целини се обрађује проблем геометријског моделирања радних предмета као основа CAD система. Изградњом интерног, компјутерског, модела радног предмета стварају се предуслови да се исти модел користи као основа за пројектовање технологије израде и за генерисање управљачких информација (CAM) за нумерички управљане машине алатке. Поред примене конвеционалне технологије нумеричког управљања, у овој целини се разматра и примена компјутеског модела радног предмета као основе за технологију “брзе израде прототипа” технологијом додавања материјала. 2. У другој целини се даје основа, структура и примена конвеционалних језика за програмирање нумерички управњаних машина. Изучавањем описа геометрије, кинематике, технолошких захтева и постпроцесорских наредби долази се до садржаја и структуре управљачких информација за модерене компјутерски управљане машине алатке. Програмом наставе је обухваћено изучавање АПТ и ЕХАПТ језика.

садржај практичне наставе

Вежбе из овог предмета се одвијају у рачунарским салама и Заводу за машине алатке. Користећи расположиви CAD/CAM софтвер као што је ProEngineer, Autodesk Inventor, Catia, Solid Edge и сл.студент ће овладати вештином изградње геометријског модела радног предмета као и вештином генерисања путање алата за израду на нумерички управљаним машинама алаткама. Такође ће писати НЦ програм у АПТ-у. Завршна вежба подразумева израду НЦ програма за конкретан радни предмет на конкретном обрадном центру. Израда предмета се реализује у Заводу за машине алатке.

услов похађања

Овај предмет дубоко задире у област производног машинства. Нису потребни никави услови да би се похађала настава из овог предмета.

ресурси

Предавања у електронском облику, Инструкције за извођење вежбања у лабораторији, Инструкције за израду пројекта, CAx радна станица (CAD, CAM, CAE, CAPP, ....), (CАХ) CAD/CAM софтверски пакет

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 9
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Предавања у електронском облику; Pavao Bojanić, Radovan Puzović, Proizvodni sistemi - APT jezik, Mašinski fakultet Beograd, 2010; Goran Mladenović, CAD/CAM Sistemi - Praktikum za Creo Parametric, Mašinski fakultet Beograd, 2019;