Хибридни погонски системи

ID: 0850
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Поповић Ј. Слободан
извођачи: Поповић Ј. Слободан
контакт особа: Поповић Ј. Слободан
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за моторе

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

Основни циљ предмета је да студент стекне и усвоји основна теоријска знања о мотору СУС, електро-погону и различитим врстама хибридног погона. Кроз практичне примере студент се упознаје са могућностима и преспективама примене појединих врста погонских система и стиче основна знања о обновљивим и необновљивим изворима енергије и еколошким аспектима њихове примене. Стечена знања могу се надоградити у оквиру курсева на вишим нивоима (курсеви Катедре за моторе)

исход

Опште способности: Разумевање основних принципа примене мотора СУС, електро-погона и хибридних погонских система Предметно-стручне способности: Студент се оспособљава за спровођење основних прорачуна и анализа енергетских губитака у погонском систему, прорачуна за одређивање карактеристика погонског система возила, основног прорачуна за процену уштеде енергије код хибридних погонских система и/или система за рекуперацију енергије кочења возила.

садржај теоријске наставе

1. Увод и основни појмови; 2. Потребна погонска енергија и потрошња горива; 3. Мотор СУС; 4. Горива за моторе СУС; 5. Електрични погон и електрични хибридни погонски системи (ЕХПС); 6. Рекуперација енергије код транспортних средстава и механизације, 7. Хидраулички хибридни погонски системи (ХХПС); 8. Пнеуматски хибридни погонски системi (ПХПС); 9. Гориве ћелије; 10. Савремени трендови у развоју погонских система

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе: 1.Складиштење енергије, 2. Анализа модела за процену потребне енергије за погон возила, 3. Анализа радних параметара мотора СУС, 4. Еколошке карактеристике и горива за моторе СУС, 5. Електрични хибридни погонски системи, 6. Рекуперација енергије током кочења - KERS, 6. Хидраулички хибридни погонски системи, 7. Пнеуматски хибридни погонски системи, 8. Гориве ћелије Лабораторијска вежба: 1. Демонстрација рада хибридног погонског система

услов похађања

Нису постављени предуслови за похађање овог предмета

ресурси

Предавања (handouts) у електронском облику, Примери рачунских задатака у електронском облику, софтверски пакет Matlab/Simulink.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 6
семинарски рад: 3
пројекат: 0
консултације: 4
дискусија/радионица: 2
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 4
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

L. Guzzella, A. Sciarretta: Vehicle Propulsion Systems, Springer Verlag 2007., ISBN 978-3-540-74691-1; R. Hodkinson, J. Fenton: Lightweight Electric/Hybrid Vehicle Design, Butterworth-Heinemann, A division of Reed Educational and Professional Publishing Ltd, ISBN 0 7506 5092 3;