Основе моторних возила

ID: 0869
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Митић Р. Саша
извођачи: Благојевић А. Иван, Митић Р. Саша
контакт особа: Митић Р. Саша
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

  • 3. семестар, позиција 5

циљ

Циљеви предмета укључују постизање компетенција у смислу овладавања основним специфичним знањима и вештинама потребним за сагледавање и разумевање проблематике која се односи на функционисање возила и његових основних система, као и вучно-динамичких могућности возила у конкретном условима околине.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - Препознају основне врсте и карактеристике возила; - Прикажу и анализирају карактеристике појединих система и склопова возила; - Објасне концепцију градње возила и анализирају конкретна изведена решења; - Дефинишу и објасне силе којима је возило изложено при кретању; - Опишу дистрибуцију сила у контакту кретача и тла; - Идентификују карактеристичне параметре који опредељују појаве приањања, клизања, отпора котрљању; - Препознају савремене електронске системе на возилу и оцене њихов утицај на безбедност саобраћаја.

садржај теоријске наставе

Увод у област: (1) Основни појмови, перформансе возила, класификација и категоризација возила, хомологација возила; (2) Концепције градње возила, основни системи и склопови; (3) Систем за пренос снаге: конструкцијска извођења, задатак и начин функционисања; спојница, мењач, допунски преносници снаге; (4) Систем за пренос снаге: конструкцијска извођења, задатак и начин функционисања; зглобни преносници, погонски мост, кретачи; (5) Карактеристични системи возила: Системи ослањања и управљања, систем за кочење, носећи системи возила; (6) Погон моторних возила: силе у контакту кретача и тла, приањање, клизање, дефинисање отпора, преношење снаге погонског агрегата на кретаче; (7) Кретање транспортних возила: Граничне перформансе, вучни дијаграм, биланс снаге, убрзање и кочење возила, стабилност возила; (8) Кретање радних возила: Вучни дијаграм, биланс снаге, укупан вучни степен корисности; (9) Безбедност возила: параметри безбедности, еколошки захтеви, мехатронски системи на возилу (АБС, АСР, ЕСП...); (10) Испитивање возила: основни аспекти испитивања и верификације возила и њихових компонената и система.

садржај практичне наставе

Приказ основних класификација и категоризација возила; коментар хомологације возила, основне концепције градње моторних возила; Погонски агрегати; (2) Систем за пренос снаге: Спојнице, мењачки преносници, допунски мењачки преносници, погонски мостови, зглобни преносници (приказ карактеристичних решења); (3) Системи доњег построја: кретачи, систем за управљање и ослањање, систем за кочење (приказ карактеристичних решења); (4) Приказ карактеристичних решења елемената и система моторних возила на училима и шемама у лабораторији; (5) Приказ проблематике испитивања и верификације карактеристичних компонената и система возила.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

1. Јанковић Д.: Моторна возила - теорија и конструкција, Машински факултет, Београд, 1993. 2. Јанковић Д.: Збирка задатака из моторних возила, Машински факултет, Београд, 1991. 3. Писани изводи са предавања и вежби. 4. Лабораторијска показна средства-учила основних компоненти возила (трансмисија, ослањање, управљање, кретачи...), Завод за возила.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 23
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 2
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 36

литература

Јанковић Д..: Тодоровић, Ј., Ивановић, Г., Ракићевић, Б: Теорија кретања моторних возила, Машински факултет, Београд, 2001.; Јанићијевић Н., Јанковић Д., Тодоровић Ј.: Конструкција моторних возила, Машински факултет, Београд, 2000.;