Горива и индустријска вода

ID: 0888
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Манић Г. Небојша
извођачи: Јовановић В. Владимир, Манић Г. Небојша, Стојиљковић Д. Драгослава
контакт особа: Манић Г. Небојша
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Врсте горива. Стехиометријске једначине сагоревања. Температура сагоревања. Карактеризација чврстих горива, техничка и елементарна анализа. Чврста горива, порекло, добијање, примена. Течна горива, порекло, добијање, примена. Гасовита горива, порекло, добијање, примена. Индустријска вода, врсте и особине. Карактеристике воде битне за примену у индустријске сврхе. Проблеми при коришћењу природних вода. Припрема воде за индустријску примену.

исход

Након успешно завршеног курса студенти ће бити оспособљени да: 1. Дефинишу појам горива, критеријуме за поделу горива и врсте горива према усвојеним критеријумима, израчунају количину и састав продуката сагоревања и температуру сагоревања. 2. Одреде основне карактеристике чврстих горива у лабораторијским условима: садржај влаге, садржај минералних материја, садржај волатила, садржај коксног остатка, топлотну моћ горива. 3. Знају да наброје основне процесе прераде нафте и производње нафтних деривата и дефинишу основне карактеристике течних горива: понашање на повишеним температурама, понашање на сниженим температурама, густину, садржај воде и механичких примеса, испарљивост, вискозност, отпорност према детонативном сагоревању и упаљивост. 4. Дефинишу улогу воде за индустријске примене и најважније каратеристике: тврдоћу и киселост. 5. Одреде основне карактеристике индустријске воде у лабораторијским условима: привремену, сталну и укупну тврдоћу, pH вредност.

садржај теоријске наставе

Гориво и основи сагоревања. Количина и састав продуката сагоревања. Температура сагоревања. Чврста горива, порекло, начини добијања и примене. Течна горива, порекло, начини добијања и примене. Гасовита горива, порекло, начини добијања и примене. Индустријска вода: врсте вода и основне особине. Припрема воде за примену у индустријске сврхе.

садржај практичне наставе

Прерачунавање са једне на другу масу чврстог горива. Прорачун топлотне моћи горива. Елементи стехиометрије. Температура сагоревања. Одређивање карактеристика техничке анализе чврстих горива. Одређивање топлотне моћи чврстих и течних горива калориметром са бомбом и одређивање топлотне моћи гасовитих и течних горива Јункерсовим калориметром. Одређивање криве испаравања. Значај најважнијих температура на кривој испаравања. Карактеристике горива на повишеним и сниженим температурама. Контрола квалитета. Одређивање вискозности течних горива и мазива (динамичка, кинематска и релативна вискозност). Одређивање тврдоће и киселости воде.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање предмета.

ресурси

Милан Радовановић: Горива; Милан Радовановић: Индустријска вода; Александар Рац: Мазива; М. Аџић, А. Рац, С. Меметовић: Приручник за лабораторијске вежбе из Погонских материјала;

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 20
рачунски задаци: 2
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 3
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Милан Радовановић, Горива, Машински факултет Београд, Београд, 1997.; Милан Радовановић, Индустријска вода, Машински факултет Београд, Београд, 1997.; Александар Рац, Мазива, Машински факултет Београд, Београд, 1995.; М. Аџић, А. Рац, С. Меметовић: Приручник за лабораторијске вежбе из Погонских материјала, Машински факултет Београд, Београд, 1992.;