Механика лета

ID: 0944
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Митровић Б. Часлав
извођачи: Бенгин Ч. Александар, Митровић Б. Часлав
контакт особа: Митровић Б. Часлав
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Основни циљ курса је развијање разумевања механике лета ваздухоплова. У оквиру курса биће изучаване и примењиване методе за процену и срачунавање основних перформанси, стабилности, управљивости и маневрабилности ваздухоплова.

исход

Савладавањем предвиђеног наставног програма студент стиче довољна теоријска и практичнa знања да је у стању да самостално може да процењује перформансне могућности савремених ваздухоплова и сва ограничења летних могућности која из тога проистичу. У оквиру овог курса студенти ће добити потпуну сублимацију и верификацију раније стечених знања и вештина која су добили у оквиру ваздухопловног модула из групе аеродинамичких предмета.

садржај теоријске наставе

- Увод. - Опште дефиниције механике лета. - Опште карактеристике погонских група. - Перформансе стационарних режима лета ваздухоплова. - Специјалне перформансе: полетање, слетање, долет и трајање лета. - Хоризонтални лет. - Безмоторни лет. - Маневарско и акробатско летење: * обрушавање, * петља (luping), * борбени заокрет, * леђни лет, * маневар „нож“, * кубанска осмица, * заокрети, * ваљак, * маневар „звоно“, * маневар „кобра“, * маневар имелман (immelmann), * превучени лет и * ковит. - Основе стабилности и управљивости ваздухоплова. - Основе испитивања у лету.

садржај практичне наставе

Репетиторијум аеролошких особина атмосфере. Међународна стандардна Атмосфера. Мерење основних параметара струјања у аеротунелу. Мерење основних параметара оптерећења модела у аеротунелу. Израда пројектног задатка перформанси ваздухоплова. Вежбе прате теоријску наставу.

услов похађања

Нема посебних услова

ресурси

Основни материјал: Ч. Митровић - Механика лета (handouts) и упутство за израду пројектног задатка(handouts). Потребан материјал за предавања, вежбе, израду задатака, пројекта и семинарских радова биће доступан слушаоцима курса на web-страници http://vaz.mas.bg.ac.rs/moodle .

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 15
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 35
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Ч. Митровић - Механика лета (handouts) и упутство за израду пројектног задатка(handouts); З. Рендулић, Механика лета, Београд, ВИНЦ 1987; D.G. Hull, Fundamentals of Airplane Flight Mechanics, Springer; OXFORD:Book 6 - Flight Performance & Planning 1, Book 7 - Flight Performance & Planning 2, Book 13 - Principles of Flight; Д.Цветковић, Механика лета – Перформансе летелица, Самостално издање, 2004;