Динамика лета

ID: 0949
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Митровић Б. Часлав
извођачи:
контакт особа: Митровић Б. Часлав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

Основни циљ курса је развијање разумевања стабилности и управљивости ваздухоплова. Овај курс најдиректније припрема студента да знање о стабилности , управљивости и контроле ваздухоплова примени при пројектовању ваздухоплова. У оквиру пројектног задатка који обухвата и интегрише пређено градиво, студенти ће бити оспособљени да уз коришћење савремених софтверских пакета потпуно овладају прорачуном стабилности и управљивости при пројектовању ваздухоплова.

исход

Савладавањем предвиђеног наставног програма студент стиче довољна теоријска знања да је у стању да самостално може креативно да дефинише стање статичке и динамичке стабилности и управљивости савремених ваздухоплова и сва ограничења летних могућности која из тога проистичу. У оквиру овог курса студенти ће добити потпуну сублимацију и верификацију раније стечених знања и вештина која су добили у оквиру ваздухопловног модула из групе аеродинамичких предмета.

садржај теоријске наставе

- Увод. - Репетиторијум механике лета ваздухоплова. - Основни појмови стабилности и управљивости ваздухоплова. - Диференцијалне једначине стабилности. - Критеријуми стабилости. - Аеродинамички деривативи стабилности. - Статичка стабилност и управљивост авиона. - Динамичка стабилност и управљивост ваздухоплова. - Доприноси делова ваздухоплова уздужној стабилности (допринос крила, хоризонталног репа, трупа и моторских гондола). - Утицај погонске групе на уздужну статичку стабилност. - Неутрална тачка ваздухоплова. - Смештајни угао стабилизатора хоризонталног репа. - Уравнотежење отклоном крмила висине. - Гранични задњи и гранични предњи дозвољени положај тежишта летелице. - Уздужна статичка стабилност ваздухоплова. - Статичка стабилност ваздухоплова у маневарском лету. - Попречна статичка стабилност и управљивост ваздухоплова – Ефекат диједра крила. - Динамичка стабилност ваздухоплова. - Уздужна динамичка стабилност. - Попречносмерна динамичка стабилност.

садржај практичне наставе

Критеријуми стабилности и управљивости кретања ваздухоплова. Израчунавање доприноса појединих делова ваздухоплова укупној уздужној стабилности са држаном командом. Задњи положај тежишта авиона. Прорачун уздужне управљивости ваздухоплова. Прорачун уздужне статичке стабилноси са пуштеном командом. Прорачун сила на палици у стационарном лету. Прорачун уздужне статичке стабилности у маневарском лету са држаном палицом. Прорачун уздужне статичке стабилности у маневарском лету са слободном палицом. Деривативи и параметри у једначинама кретања ваздухоплова. Експериментално одређивање дериватива стабилности. Израда рачунских задатака из пређеног градива. Вежбе прате теоријску наставу. Консултације.

услов похађања

нема посебних услова

ресурси

Основни материјал: Ч. Митровић - Динамика лета (handouts) и упутство за израду пројектног задатка(handouts). Потребан материјал за предавања, вежбе, израду задатака, пројекта и семинарских радова биће доступан слушаоцима курса на web-страници http://vaz.mas.bg.ac.rs/moodle.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 20
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Ч. Митровић - Динамика лета (handouts) и упутство за израду пројектног задатка(handouts); М. Ненадовић, Стабилност и управљивост летелица, I и II део, Београд (1981/1984); Jan Roskam, Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Controls, Part 1, 2001; M.V. Cook, Flight Dynamics Principles, Second Edition, Butterworth-Heinemann, 2007; R. F. Stengel, Flight Dynamics, Princeton University Press, 2004.;