Естетски дизајн

ID: 0988
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Јели В. Зорана
извођачи:
контакт особа: Јели В. Зорана
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

циљ

Упознавање студената са мерилима и законитостима естетике у процесу дизајнирања; препознавање субјективних и објективних фактора формирања естетског суда; обрада естетских елемената и принципа; изучавање геометријских законитости складности; коришћење класичних и савремених средстава за креирање естетских својстава; принцип формирања сложених геометријски форми; уклапање естетских карактеристика производа се функционалним захтевима;упознавање са карактеристикама савременог графичког језика и естетским својствима амбалаже и рекламе.

исход

Студент је стекао способност естетског вредновања и формирања естетског суда; кроз теоријску и практичну наставу студент је обучен да креативно користи како апстрактне елементе и принципе естетике, тако и практична (класична и савремена) средстава за креирање естетских својстава форме.

садржај теоријске наставе

Дефиниција Естетике и етимологија назива; појам, фактори и значај естетског суда и естетска мерила; естетика као фактор визуелних комуникација; детаљна анализа естетских елемената дизајна форме; обрада и анализа базичних естетских принципа дизјна форме; обрада геометријских законитости као битних фактора естетике визуелних комуникација; појам складности композиције; Методе креирања и презентације естетских својстава (класичне и савремене); скицирање и цртање; основне законитости косе пројекције, ортогоналне аксонометрије, централне пројекције и перспективе; Принципи компјутерског моделирања облика применом одговарајућег CAD софтвера појам савременог графичког знака; улога графичког знака у контексту савремених визуелних комуникација; естетика знака, симбола и значења; естетска својства амбалаже и паковања производа; реклама и презентација производа.

садржај практичне наставе

Самостална анализа, формирање и презентација примера на тему универзалних ставова о естетици и базичних принципа индукције естетских вредности и естетског вредновања; вежбе употребе естетских елемената и принципа; конструктивна обрада класичних геометријских законитости естетике; вежбе коришћења класичних и савремених средстава креирања и презентације естетских својстава производа; вежбе у креирању знакова са нагласком на естеско-визуелни смисао.

услов похађања

Положен предмет Конструктивна геометрија и графика

ресурси

Скрипта: Естетски дизајн; аутор: др Зорана Јели; Потребни додатни материјали (handouts , поставке задатака, семинарских радова и др.) дају се на web-страницама или умножени на папиру. Електронски материјали већег обима студентима могу бити доступни у непосредном контакту. Настава се реализује комбиновањем видео приказа и табле.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 7
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 3
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 30
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Естетика визуелних комуникација; аутор: др Бранислав Попконстантиновић, Нови Сад, 2013.; Drawing for Designers, Alan Pipes, Laurence King Publishing, 2007.; Design, Tomass Hauffe, DuMont Buchverlang, 2011.; Dizajn, od zanata preko umetnosti do nauke, Dr Miroslav Knut, Čigoja štampa, Beograd, 1995.; Dizajn u proizvodnji, Dr Miroslav Knut, Naučna knjiga, Beograd, 1987,;