Пројекат мотора

ID: 1023
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Кнежевић М. Драган
извођачи:
контакт особа: Кнежевић М. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за моторе

извођења

циљ

Примена знања из претходних курсева, проширење и стицање нових знања у области конструисања и прорачуна машина, материјала и поступака израде машинских делова. Упознавање са савременим поступцима пројектовања у машинству, посебно у области мотора СУС. Упознавање и стицање практичног искуства у раду са рачунаром подржаним поступцима обликовања и прорачуна (CAD - 2D, 3D; CAE).

исход

Опште сп.: Разумевање целине сложених машинских конструкција, веза појединих склопова и делова, способност пројектовања складне и функционалне машине. Пред.-стр. сп.: Способност прорачуна, конструисања, избора материјала и поступака израде најважнијих делова мотора СУС. Избор и димензионисање помоћних система и агрегата неопходних за рад мотора.

садржај теоријске наставе

1. Улога типизације, стандардизације и унификације у пројектовању мотора. Фазе пројектовања у класичном приступу пројектовању мотора (секвенцијално пројектовање). Дефинисање техничких услова. 2. Избор најважнијих процесних и радних параметара при конструисању новог мотора. Израда предпројекта (идејног пројекта) и главног пројекта мотора. Израда радионичких цртежа. Испитивање и дотеривање прототипа. 3. Симултано (паралелно) пројектовање. 4. Рачунаром подржано обликовање и пројектовање. 5. Технологије брзе израде прототипа 6. Математичко моделирање радних процеса ото- и дизел-мотора. 7. Моделирање основних елемената структуре мотора, прорачун применом МКЕ.

садржај практичне наставе

а) Израда пројекта мотора - склопних цртежа попречног и уздужног пресека мотора, тродимензијског модела једног од важнијих делова мотора и израда радионичке документације за тај моторски део. б) Консултације при изради пројекта. Обављају се обавезно на крају претходне фазе и/или почетку наредне фазе пројекта. Главне фазе пројекта су: израда попречног пресека мотора, израда уздужног пресека мотора, израда тродимензијског модела изабраног дела мотора и израда радионичког цртежа тог дела. Последње консултације су предвиђене при комплетирању садржаја пројекта са којим се излази на одбрану пројекта код предметног наставника.

услов похађања

Положен курс Радни процеси мотора. Одслушан курс Конструкција мотора 1. Самосталан рад са софтвером за 2D & 3D CAD, за које факултет има лиценцу.

ресурси

Предавања у електронском облику, Упутство за рад на пројекту мотора у електронском облику. Примери изведених конструкција мотора из стручне литературе (књиге, часописи, зборници радова са конгреса итд.). Лиценцирани (факултет) софтвер за пројектовање применом рачунара (2D & 3D CAD, CAE). Рачунари – радне станице.

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 6
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 12
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 3
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 70
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

- М.Живковић, Р.Трифуновић: Мотори сус - Конструкција и прорачун основних елемената мотора, Машински факултет Београд, 1985. ; -- М.Живковић, Р.Трифуновић: Мотори сус - Конструкција мотора - Кинематика и динамика клипног механизма, Машински факултет Београд, 1983.; -; -;