Индустријско инжењерство - пројектовање и пракса

ID: 1040
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Петровић Б. Душан
извођачи: Петровић Б. Душан
контакт особа: Петровић Б. Душан
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

  • 5. семестар, позиција 5

циљ

Постизање компетенција и академских вештина у процесу анализе и пројектовања индустријских система, са акцентом на индустријске системе у пракси. Посебан акценат се ставља на упознавање и развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама и искуствима у пројектовању потребним за обављање професије у индустрији. Примењиваће се методе пројектовања, операционих истраживања, организационе, информационих технологија, економске анализе, одржавања и ергономије са циљем добијања оптималног решења у пракси. Посебан циљ је упознавање са постојећим решењима из индустријске пројектантске праксе.

исход

Савладавањем студиског програма стичу се следеће опште способности: анализа, синтеза и исходовање решења. У процесу пројектовања а на бази примене знања из праксе индустријског инжењерства, на основу професионалне етике, посебан акценат се ставља на практична решења из којих се развија критично и самокритично мишљење и приступ.

садржај теоријске наставе

Индустријски систем у привредном окружењу (улога фабрике или индустријског система система у привреди, функције које мора да испуни систем и његов бенефит за привреду). Елементи индустријског система (производња, организација, логистика). Основни подсистеми индустријског система (производња са дефинисаним капацитетом, транспорт са дефинисаном технологијом, скадишни подсистем, одржавање, организација, информационе технологије, менаџмент, ергономија, економско - комерцијални сектор). Место и улога свих индустријских подсистема са посебним освртом на примере из индустријске праксе (фабрика, дистрибутивни центри, транспортни системи, информациони системи). Примена и ефекти примене индустријских система у привреди са конкретним примерима из праксе.

садржај практичне наставе

Аудиторна вежбања (Увод у пројектовање за дефинисани индустријски систем - дефинисање елемената индустријског система и основних подсистема за изабрани индустријски систем. Увод у пројектовање фабрике - дефинисање: пријемно складишног дела, производног дела, отпреме са складиштем готових производа, одржавања, управљања и организације система, економско - комерцијалне функције. Израда студије (Одређивање и анализа репрезентативног индустријског система у макро окружењу, анализа подсистема индустијског система са аспекта производње, транспорта са складиштењем, организације и управљања, одржавања и информационих технологија. Одређивање узајамних утицаја и веза подсистема на одабраном примеру индустријског система из праксе. Предлог побољшања или доградње анализираног индустријског система.

услов похађања

Нема посебних потребних услова за похађање предмета

ресурси

1. Петровић, Д.: Писани изводи са предавања, Машински факултет Београд, Београд, 2008-2011. 2. Бугарић, У., Петровић, Д.: Моделирање система опслуживања, Машински факултет Београд, Београд, 2011. 3. Зрнић, Ђ., Петровић, Д.: Фабричка постројења – збирка задатака, Машински факултет Београд, Београд, 1990. 4. Зрнић, Ђ., Петровић, Д.: Стохастички процеси у транспорту, Машински факултет Београд, Београд, 1994. 5. Bloomberg, D. J., LeMay, S. B., Hanna, J. B.: Logistics, Prentice Hall, New York, 2002. 6. Практична настава у индустријском окружењу. 7. Персонални рачунари.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 25
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 15

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Asimow, M.: Introduction to Design, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1962.; Hall, A. D.: A methodology for systems engineering, Van Nostrand, Princeton, New Jersey, 1962.; Cooper, B. R.: Introduction to queueing theory (second edition), Elsevier North Holland, New York, 1981.;