Синтеза линеарних система

ID: 1068
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Рибар Н. Срђан
извођачи: Рибар Н. Срђан
контакт особа: Рибар Н. Срђан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

циљ

Да полазник упозна основне захтеве при пројектовању система аутоматског управљања и то прво у виду спознаје основних показатеља рада система као у стационарном стању тако и у прелазним радним режимима. Да полазник упозна широки спектар савремених метода за пројектовање реалних система аутоматског управљања.

исход

Да се упозна, прихвати и савлада неке од понуђених метода за пројектовање система аутоматског управљања и да буде обучен да их имплементира на сваком конкретном примеру из класе проучаваних система. Шта више очекује се и примена метода пројектовања система аутоматског управљања који се одвијају у реалном времену на објектима и процесима а за класе линеарних система са повратном спрегом.

садржај теоријске наставе

Aнализа и синтеза система. Критеријуми за оцену квалитета понашања система. Захтеви при синтези. Халова карта и Николсов дијаграм. Meтода геометријског места коренова у комплексној равни. Параметарске методе синтезе система. Алгебарска метода. Структурна синтеза система. Синтеза у Бодеовом дијаграму.Синтеза методом геометријског места коренова. Интегрални критеријуми за оцену квалитета понашања система. Параметарска оптимизација. Условна оптимизација. Оптимизација у простору стања – Калманов регулатор. Синтеза у простору стања – Методе подешавања полова. Пројектовање обсервера. Декуплованње система.

садржај практичне наставе

Халова карта и Николсов дијаграм. Meтода геометријског места коренова у комплексној равни. Параметарске методе синтезе система. Алгебарска метода. Структурна синтеза система Синтеза у Бодеовом дијаграму.Синтеза методом геоматријског места коренова. Интегрални критеријуми за оцену квалитета понашања система. Параметарска оптимизација. Условна оптимизација. Оптимизација у простору стања – Методе подешавања полова. ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ Синтеза ускладника са фазним претхођењем са илустрациојом на рачунару.Синтеза система Калмановим регулатором са илустрацијом на рачунару

услов похађања

Постоје услови за похађање овог предмета. Захтева се положен предмет Аутоматско управљање.

ресурси

Д. Љ. Дебељковић, “Збирка задатака из пројектовања линеарних система”, Машински факултет, Београд, 1994. Р. Милојковић, Д. Љ. Дебељковић, “Пројектовање линеарних система”, Машински факултет, Београд, 1981., (уџбеник), стр.363, (помоћни уџбеник, друго прерађено и допуњено издање), стр.253. , Д. Љ. Дебељковић, В. С. Мулић, Синтеза Линеарних система, Чигоја штампа, Београд 2002. Д. Љ. Дебељковић, Методе подешавања полова ДеоI, Део II, i Део III, 2005, 2007, 2008. Д. Љ. Дебељковић, “Синтеза и пројектовање линеарних система аутоматског управљања“, Машински факултет, Београд, 2009., (уџбеник), стр.446, Писани изводи са предавања.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 6
пројекат: 4
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 10
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Б. Р. Милојковић, Д. Љ. Дебељковић, “Пројектовање линеарних система”, Машински факултет, Београд, 1981.; Д. Љ. Дебељковић, В. С. Мулић, Синтеза Линеарних система, Чигоја штампа, Београд 2002; Писани изводи са предавања;;