Лаке и композитне конструкције

ID: 1077
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Пековић М. Огњен
извођачи:
контакт особа: Пековић М. Огњен
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

Циљ предмета је упознавање студента са особинама композитних материјала који се користе за израду ваздухопловних конструкција, технологијама њихове израде као и специфичностима њихове примене и експлоатације у ваздухопловству.

исход

Након завршеног курса студент је упознат са филозофијом пројектовања, технологијама израде и специфичностима заштите, експлоатације и одржавања композитних ваздухопловних конструкција. Стечена практична и теоријска знања студент ефикасно може применити при конструисању композитних делова ваздухоплова као и при прорачуну чврстоће композитних делова. У склопу практичне наставе студент овладава основама модерних софтверских пакета намењених конструисању и прорачуну композитних делова.

садржај теоријске наставе

- Преглед примене композитних материјала у војном и цивилном ваздухопловству - Особине композитних материјала. Карактеристике матрица и арматура ( влакана и тканина). Особине препрег материјала. Специфичности сендвич конструкција. - Механика композитних материјала - Пројектовање композитних делова - Производња композитних делова – интеграција процеса производње и пројектовања - Обрада композитних структура, спајање композитних делова. - Оштећења композитних конструкција, класификација оштећења и начини поправке - Испитивање и сертификација композитних конструкција - Трендови и будућност примене композитних конструкција. Нове технологије израде.

садржај практичне наставе

На лабораторијским вежбама, градиво изложено за време предавања продубљује се конкретним примерима. Студенти се током практичних вежби обучавају за рад у инжењерским софтверима. Увежбавајући моделовање облика, особина материјала и прорачуне конструкције методом коначних елемената студенти се оспособљавају за решавање реалних проблема који се јављају у инжењерској пракси.

услов похађања

Нема обавезних предуслова. Препоручени одслушани и положени курсеви:Механика 1-3,Отпорност материјала

ресурси

1. Материјали са предавања(писани изводи са предавања, поставке задатака, упутства за решавање задатака), ДВЛ 2. R.Jones,"Mechanics of Composite Materials, Second edition",Taylor and Francis,1999 3. A.Baker, S.Dutton,D.Kelly, "Composite Materials for Aircraft Structures, Second edition", AIAA,2004.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 5
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 60

литература

Reddy JN. Mechanics of laminated composite plates and shells theory and anlysis, 2ed. CRC Press, New York, USA (2004);