Основе техничких иновација

ID: 1092
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Милош В. Марко
извођачи: Коларевић М. Ненад, Милош В. Марко
контакт особа: Милош В. Марко
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Уверити студенте да су техничке иновације основа економског развоја друштва. Развој науке, технологије и друштвене свести потискује постојеће техничка решења и намеће потребу за развој нових. Упознати студенте са појмом техничке иновације, са методологијом развоја нових техничких система који се у основи разликују од постојећих, а која представља трансформацију достигнутог нивоа знања у техничка решења. Циљ предмета је да студенте наведе на размишљање и деловање у овом правцу. У другом делу курса, студенти се упознају са једним од основних софтверских алата за пројектовање.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало: • да схватају значај техничких иновација у подстицању развоја друштва и предузетништва; • да су оспособљени да оцењују ранг и ниво техничке иновације; • да су оспособљени да креирају иновативне идеје и дефинишу развојна ограничења; • да препознају потребне ресурсе и испуњеност постулата иновативног развоја; • да препознају физичке, биолошке, ергономске, естетске и еколошке подстицаје и трендове за иновативни развој техничких система.

садржај теоријске наставе

1.Појам техничког система; 2. Потребе и појам техничке иновације; 3. Креирање техничких система и иновација; 4. Историјски трендови у техничким иновацијама; 5. Планирање техничких иновација; 6. Идеја и како доћи до идеје за нови производ; 7. Појам и значај функције техничког система; 8. Трансформација биолошких у техничке системе; 9. Хармонизација техничког система са окружењем; 10. Креативност у развоју нових техничких система.

садржај практичне наставе

Студенти у току семестра раде семинарски рад у којем дају преглед постојећих техничких система који се користе у задатој области односно делатности. Систематизовани приказ постојећих техничких система треба да доведе до предлога идеја за иновативним техничким решењима. На аудиторним вежбама се још разрађују питања обухваћена теоријском наставом с циљем да се студенти уведу у феномене које треба да обраде у свом семинарском раду и да се припреме за колоквијуме. Елементарне функције софтверских алата.

услов похађања

-

ресурси

1. Power-Point презентације са предавања доступне студентима у виду Hand-out материјала. 2. Презентације, анимације и филмови о конструкцијским решењима и функцији иновативних техничких система. 3. Интернет и претраживање на интернету постојећих и иновативних решења техничких система. 4. Рачунарска учионица. 5. Moodle

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 10
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Огњановић М.: Иновативни развој техничких система, -Универзитет у Београду, Машински фаакултет, 2014.;