Пројектовање механизама

ID: 1109
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Попконстантиновић Д. Бранислав
извођачи:
контакт особа: Попконстантиновић Д. Бранислав
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

циљ

Овладавање потребним знањем и развијање креативне способности за пројектовање и конструисање механизама у оквиру машина и уређаја. Овладавање неким од софтверских програма за конкретно конструисање механизама (машина и уређаја), односно анализирање њиховог рада у циљу отклањања уочених недостатака.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности: разумевање проблематике из теорије механизама и машина; решавање конкретних проблема уз употребу научних метода и коришћење адекватних софтвера.

садржај теоријске наставе

Увод у теорију механизама, структура механизама, кинематички члан, кинематички пар, кинематички ланац, број степени слободе кретања; Основни механизам, формирање сложеног механизма, групе Аssur-а; Услови Grashof-а, равански и просторни механизми; Кинематика механизама, тренутни центри ротације, брзине кинематичких парова, угаоне брзине кинематичких чланова. Убрзања кинематичких парова, угаона убрзања кинематичких чланова; Динамика механизама, спољашње и инерцијалне силе и моменти у механизму; Погонска сила (момент), теорема Жуковског, силе (притисци) у кинематичким паровима; О синтези механизама, оптимална синтеза механизама у MATLAB-у; Оптимална параметарска синтеза механизама, функција циља; Ограничења и казнене функције у оквиру функцији циља; Реални механизми, трење и углови трења у кинематичким паровима.

садржај практичне наставе

Структура механизама, кинематички члан, кинематички пар, кинематички ланац; Упознавање са радом у Solidworks-у, моделирање члана, моделирање кинематичког пара; Моделирање кинематичког ланца, избор и подешавање погона; Подешавање прецизности механизма, очитавање позиције кинематичког пара односно члана; Очитавање тренутних брзина кинематичких парова и угаоних брзина чланова, формирање дијаграма брзина у циклусу механизма; Очитавање убрзања кинематичког пара и угаоног убрзања члана, формирање дијаграма убрзања; Уношење спољашњих сила и момената у механизам, подешавање начина погона; Увођење и подешавање коефицијента и радијуса трења у кинематичком пару, очитавање сила у кинематичким паровима, формирање дијаграма сила у циклусу; Упознавање са MATLAB-ом, писање једног дела програма за синтезу у MATLAB-у; Параметарска оптимална синтеза механизма за задату путању (MATLAB); Конструкција синтезом добијеног механизма у Solidworks-у.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

А. Секулић: ПРОЈЕКТОВАЊЕ МЕХАНИЗАМА; Б. Глигорић: МЕХАНИЗМИ; Solidworks - софтверски пакет

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 15
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 30
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Osnovi teorije mehanizma, Danilo Rašković, Beograd; Динамика и хоролошке грешке запречно импулсних механизама, Б. Попконстантиновић, Н. Младеновић, М. Стојићевић, Машински факултет, Београд;