Сагоревање за системе пропулзије

ID: 1144
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Миливојевић М. Александар
извођачи:
контакт особа: Миливојевић М. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

циљ

Системи пропулзије су, осим неколико изузетака, директно или индиректно засновани на ослобађању енергије процесима сагоревања. Циљ предмета „Сагоревање за системе пропулзије“ је да студентима омогући дубље разумевање проблематике и оспособи их да учествују у анализи, развоју и примени система за пропулзију.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - анализирају постојеће и будуће системе пропулзије са аспекта процеса сагоревања, - примене стечена знања у конструкцији и развоју пропулзивних система, - раде у научним и истраживачким организацијама у области пропулзије.

садржај теоријске наставе

Сагоревање и енергетски претварачи. Закони о одржању. Горива. Елементи стехиометрије. Елементи термохемије. Хемијски процеси. Хемијска кинетика. Пренос масе и топлоте. Хемијске реакције у гасној струји. Дифузиони пламен. Ламинарни и турбулентни кинетички пламен. Сагоревање издвојене капљице и млаза течног горива. Сагоревање чврстих ракетних горива. Детонација. Нестабилности сагоревања. Микросагоревање. Сагоревање у надзвучној струји.

садржај практичне наставе

Практична настава обухвата аудиторне вежбе, лабораторијска вежбања и самостално решавање рачунских задатака. У оквиру аудиторних вежби биће анализирана проблематика материјалног и енергетског биланса процеса сагоревања, термохемија и хемијска кинетика. Лабораторијске вежбе обухватају карактеризацију дифузног, кинетичког пламена и горионика. У оквиру самосталног решавања рачунских задатака студенти ће урадити задатак у вези са одабраним системом пропулзије.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Штампани прилози из предавања.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 24
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 3
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 3
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 5
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

А.Миливојевић, Писани извори са предавања; Сагоревање, Д. Драшковић, М. Радовановић и М. Аџић, издавач Машински факултет Београд;