Стручна пракса М - ТЕН

ID: 1206
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Петровић В. Милан
извођачи:
контакт особа: Петровић В. Милан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за термоенергетику

извођења

циљ

Циљ предмета је упознавање студената са процесом пројектовања и анализама рада термоенергетских постројења, процесима и системима,процесом производње енергетске опреме, методама прорачуна и анализа механичких и термичких оптерећења енергетске опреме, производним технолошким линијама, контролом квалитета,организацији градње, методама одржавања, распореду опреме и технолошких система на термоенергетским постројењима, транспорту енергетске опреме, савременим методама прорачуна.

исход

Савладавањем програма предмета студент се упознаје са: одговарајућим енергетским процесима, главним и помоћним технолошким системима, просторним распоредом опреме, методама анализе процеса, мерењем процесних параметара, управљањем погоном постројења, и др

садржај теоријске наставе

Увод. Улога и значај стручне праксе у образовању инжењера термоенергетике. Основе примене мера безбедности и заштите на раду при коришћењу опреме и средстава за рад уопште, а посебно у области термоенергетике. Основни принципи рада топлотних турбомашина. Основе технолошких процеса у термоенергетским постројењима. Парна турбопостројења. Котловска постројења. Помоћни системи. Оранизавија рада у термоелектрани. Сектори и службе. Мерна и регулациона опрема у термолектранама. Упутство за вођење дневника.

садржај практичне наставе

Организација и посете фабрикама • пројектне и консултантске организације у области енергетике, • организације које производе и одржавају термоенергетску опрему, • организације које граде и одржавају термоенергетска постројења и електране, • термоелектране и друга енергетска постројења, при чему се део праксе обавља и на Машинском факултету у лабораторијама Катедре за термоенергетику. У лабораторијама Катедре за термоенергетику студенти се упознају са расположивом опремом и мерним уређајима. У оквиру самосталног рада студенти завршавају и технички обрађују извештај са праксе.

услов похађања

Нема услова за похађање Стручне праксе - Термоенергетика.

ресурси

Петровић, М.: Парне турбине – Упитство за вежбе, Београд, 2004. Петровић, М.: Гасне турбине и турбокомпресори, скрипта, 2004. Петровић, М.: Гасне турбине и турбокомпресори, упутство за вежбе, 2004. Васиљевић, Н.: Парне турбине, Машински факултет, Београд, 1987. Петровић, М.: Писани изводи предавања (скрипте и handouts)

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 80
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 70
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Петровић, М.: Парне турбине, скрипта, 2004.; Стојановић, Д.: Топлотне турбомашине, Грађевинска књига, Београд, 1967; Васиљевић, Н.: Парне турбине, Машински факултет, Београд, 1987.; Петровић, М.: Гасне турбине и турбокомпресори, скрипта, 2004.; Boyce, M.: Gas turbine engineering hadbook, GPB, Boston 2002.;