Стручна пракса М - МОТ

ID: 1222
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Кнежевић М. Драган
извођачи:
контакт особа: Кнежевић М. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за моторе

извођења

циљ

Стицање практичних искустава о пословима које обавља машински инжењер. Стицање знања о организацијској структури предузећа, управљачким структурама предузећа, систему квалитета предузећа. Стицање практичног знања о производним процесима и опреми са којом се ти процеси изводе. Проширење и стицање нових знања у области истраживања и испитивања мотора и моторске опреме.

исход

Опште сп.: Разумевање организационе структуре и међусобних веза и односа појединих целина у оквиру предузећа. Пред.-стр. сп.: Схватање значаја тимског рада у инжењерској пракси, стицање способности практичног коришћења савремених софтверских пакета за пројектовање и прорачун у области машинства, стицање способности практичног коришћења савремене мерне опреме и софтвера у области испитивања мотора.

садржај теоријске наставе

Увод у обављање стручне праксе. Значај стручне праксе. Упутство за вођење дневника. Препоруке за избор радних организација у којима се може обавити стручна пракса. Предвиђено је да се први део стручне праксе обавља у радним организацијама из области пројектовања и производње мотора и моторске опреме, или производним организацијама које уграђују моторе у своје производе, као и у радним организацијама које се баве одржавањем мотора. Други део стручне праксе се одвија у Центру за моторе Машинског факултета у Београду, где студенти учествују на пословима као што су пројектовање уређаја и делова пробних столова за испитивање мотора и моторске опреме, организација и планирање тих испитивања, пројектовање и реализација мерних система, израда и тестирање софтвера, спровођење испитивања итд.

садржај практичне наставе

а) Консултације: а1. Дискусије и консултације о обављању стручне праксе б) Стручна пракса ("Лабораторијске вежбе"): б1. Стручна пракса у производно-услужној (сервисној) радној организацији из области мотора и моторске опреме на основу препорука предметних наставника (2/3 фонда часова стручне праксе). Упознавање са организационо-управљачком структуром РО, процесима пројектовања, производње, испитивања, уградње и одржавања мотора и моторске опреме, решавање конкретног пројектног задатка. б2. Стручна пракса у Центру за моторе Машинског факултета у Београду (1/3 фонда часова стручне праксе). Учествовање у пројектним активностима и испитивањима у Центру за моторе.

услов похађања

Положени предмети: Радни процеси мотора, Опрема мотора. Сагласност радне организације у којој се изводи први део праксе.

ресурси

Упутство за обављање стручне праксе, у електронском облику, (PDF) Рачунари и лиценцирани софтвер у Центру за моторе Машинског факултета у Београду. Лабораторијске инсталације за испитивање мотора и моторских система у Центру за моторе.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 90
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 100
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература