Унапређење квалитета пословних процеса - Lean 6 Sigma

ID: 1249
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Вељковић А. Зорица
извођачи:
контакт особа: Вељковић А. Зорица
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ предмета је упознавање студентима са савременим приступима и методама за побољшање ефикасности и квалитета производних процеса, користећи приступе Lean производње и приступа Шест Сигма.

исход

Након наставе и израђених пројектних задатака студенти ће моћи да: 1. Примене методе Lean производних процеса. 2. Примене методе Шест сигма и буду упознати са процесом његовог увођења. 3. Бити у стању да употребе контролне карте процеса. 4. Буду у стању да поставе, спроведу експерименте и спроведу анализу и постанализу традиционалног приступа статистички планираним експериментима укључујући и тумачење регресионе и корелационе анализе. 5. Буду у стању да поставе, спроведу Тагучијеве робусне експерименте преко ортогоналних матрица, линеарних графова и троугаоних табела, спроведу основну анализу експеримената и одговарајућу различите Тагучијеве методе постанализе . 6. Примене TRIZ методологију.

садржај теоријске наставе

Основе приступа производњи Lean Шест сигма 1. DMAIC приступ D - радити, М - мерити, А - анализирати, I - Побољшати, C - Контролисати. 2. Увођење и одговорности управљањем методом Шест сигма преко процедуре, нивоа, одговорности и улога руководиоца - шампиона, црних, зелених, жутих и белих појасева. 3. Контролне карте, планирање експеримената и Тагучијеве методе експериментисања као и ТРИЗ методе. 4. Основе Lean производње као систематског метода смањења губитака у производњи са побољшањем продуктивности. 5. Повезивање и коришћење синергије између Lean производње и приступа Шест сигма. 6. Веза између Lean шест сигма производње и Система ланаца снабдевања.

садржај практичне наставе

1. Конструкција x, s i R нумеричких и контролних карата атрибута - p, c i U. 2. Потпуни и делимични факторијелни планови постављање, експеримент, анализа експеримената и примена корелационе и регресионе анализе. 3. Постављање и спровођење експеримената коришћењем Тагучијевих ортогоналних матрица, линеарних графова и троугаоних табела. Анализа података експеримената. Постанализа експерименталних резултата са закључцима - грешке прве и друге врсте, увучене грешке, одређивање оптималних нивоа фактора, S/N односи и коефицијенти учешћа. 4. Практична примена TRIZ методе.

услов похађања

положена Индустријска статистика или Вероватноћа и статистика

ресурси

Пре сваког часа студенти добијају хендоуте, примере задатака и део литературе потребан за израду пројекта

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 2

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 2
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 4
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 65
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 31

литература

Хендоути; Сисем Шест сигма у реализовању резултата процеса - Processing for Six Sigma, Б. Поповић, М. Кларин, З. Вељковић, МФ 2008;