Парне турбине 3

ID: 1262
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Петровић В. Милан
извођачи:
контакт особа: Петровић В. Милан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за термоенергетику

извођења

циљ

Циљ предмета је да пружи базу знања из области посебне примене термоенергетских постројења за комбиновану производње електричне енергије и топлоте у оквиру индустријске и комуналне термоенергетике. У развоју савремене термоенергетике примена комбиноване производње добија све већи значај због велике уштеде примарне енергије. Програм вежби се састоји у изради рачунских задатака за режиме комбиноване производње заснованог на имплементацији одређених стечених практичних знања из програма предмета.

исход

По завршетку курса oчекује се да студент буде способан да: • избере тип парне турбине за индустријску производњу електричне енергије, • избере тип парне турбине за комбиновану производњу електричне енергије и топлоте, • спроведе енергетску анализу оправданости увођења комбиноване производње електричне енергије и топлоте у односу на одвојену производњу, • спроведе термодинамички прорачун рада противпритисне турбине и кондензационе турбине за комбиновану производњу електричне енергије и топлоте у номиналном и парцијалном режиму, • прорачуна рад турбинског ступња у парцијалним режимима, • изабере гасну турбину за комбиновану производњу електричне енергије и топлоте • изабере Органски Ранкин-Клаузијусов циклус за коришћење отпадне топлоте.

садржај теоријске наставе

Развој и значај примене комбиноване производње енергије у свету. Термодинамички ефекти комбиноване производње енергије и енергетске предности примене комбиноване производње енергије у односу на истоветну одвојену производњу у термоелектрани и топлани. Врсте термоенергетских постројења за комбиновану производњу енергије: парна термоенергетска постројења, гасна термоенергетска постројења и комбинована гасно-парна термоенергетска постројења. Фактори који утичу на избор врсте термоенергетског постројења за комбиновану производњу енергије. Дијаграми потрошње топлоте. Главни термодинамички параметри комбиноване производње енергије. Утицај даљине потрошача на избор параметара и уштеду примарне енергије у комбинованој производњи. Типови парних турбопостројења за комбиновану производњу енергије. Парна термоенергетска постројења за комбиновану производњу енергије. Начини регулисања оптерећења и радна или проточна карактеристика парне турбине. Дијаграми режима комбиноване производње енергије.

садржај практичне наставе

Укључује три задатка из области примене комбиноване производње енергије. Први задатак се односи на режиме са отвореном и притвореном клапном парног блока кондензационе турбине са једним регулисаним одузимањем паре. Други задатак се односи на режиме комбиноване производње без и са обилажењем регенеративних загрејача високог притиска парног блока кондензационе турбине са једним регулисаним одузимањем паре. И трећи задатак се односи на дефинисање дијаграма топлотног захтева грејног конзума и дијаграма квалитативне регулације топлотног захтева у површинском измењивачу подстанице централизованог система грејања.

услов похађања

Пожељни су положени испити из Парних и Гасних турбина.

ресурси

1. Kostyuk A., Frolov V.: Steam and Gas Turbines, Energoatomizdat, Moscow, 1988.-КСЈ 2. Рижкин, В.: Тепловие електрические станциј, Енергоатомиздат, Москва, 1987.-КСЈ 3. Стојановић, Д.: Топлотне турбомашине, Грађевинска књига, Београд, 1973.-КДА 4. Савић, Б.: Прилог енергетској основи развоја и уклапања комбиноване производње топлотне и електричне енергије у електроенергетски систем, Машински факултет, Београд, 1989. др дисертација-КПН

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 24
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Kostyuk, A. and Frolov V.: Steam and Gas Turbines, Energoatomizdat, Mir Publishers Moscow, 1988; Рижкин, В.: Тепловие електрические станциј, Енергоатомиздат, Москва, 1987.; Стојановић, Д.: Топлотне турбомашине, Грађевинска књига, Београд, 1973.;