Ваздухопловни пропулзори

ID: 1266
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Митровић Б. Часлав
извођачи:
контакт особа: Митровић Б. Часлав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

Циљеви предмета су упознавање студената са принципима рада, типовима, основним енергетским елементима, карактеристикама и областима употребе ваздухопловних пропулзора. Поред тога се стално наглашава веза између типа ваздухоплова и пропулзора како би њихова целина могла да реализује мисију на оптималан начин сходно циљним функцијама и ограниченјима.

исход

Савладавањем предмета студент стиче способности анализе и синтезе целине коју чине летелица и њена погонска група. Студент стиче знања о структурама различитх типова ваздухопловних мотора и енергетским компонентама од којих се они састоје. Студент стиче знање о перформансма мотора, на основу којих може практично да доноси суд о квалитету мотора које сусреће у пракси, и неопходно знање зљ даље усавршавање.

садржај теоријске наставе

Термодинамички циклуси и потисак. Пропулзивни степен корисности и основне перформансе мотора. Пропулзивно коло и елементи за његову реализацију. Идеални набијно млазни и турбомлазни мотори. Идеални турбомлазни мотор са догревном комором и турбомотор снаге. Идеални двострујни турбомлазни мотори: са раздвојеним и заједничким струјама. Реалани елементи пропулзивног кола: уводник и млазник. Реалани елементи пропулзивног кола: компресор и турбина. Реалани елементи пропулзивног кола: мешач, основна и догревна комора сагоревања. Радне линије мотора снаге и мотора потиска. Стартовање мотора. Перформансе мотора: брзинска, висинска и пригушна. Област употребе појединих типова погонских група. Актуелни проблеми у области ваздушно-реактивне пропулзије, тренд и перспективе развоја.

садржај практичне наставе

Практична настава обухвата приказивање примера, анализирање и разговор са студентима у областима које су претходно теоријски представљене. Термодинамички циклуси и потисак. Пропулзивни степен корисности и основне перформансе мотора. Пропулзивно коло и елементи за његову реализацију. Идеални набијно млазни и турбомлазни мотори. Идеални турбомлазни мотор са догревном комором и турбомотор снаге. Идеални двострујни турбомлазни мотори: са раздвојеним и заједничким струјама. Реалани елементи пропулзивног кола: уводник и млазник. Реалани елементи пропулзивног кола: компресор и турбина. Реалани елементи пропулзивног кола: мешач, основна и догревна комора сагоревања. Радне линије мотора снаге и мотора потиска. Стартовање мотора. Перформансе мотора: брзинска, висинска и пригушна. Област употребе појединих типова погонских група. Актуелни проблеми у области ваздушно-реактивне пропулзије, тренд и перспективе развоја. Пратична настава се употпунјује приказиванјем школског пресека турбомлазног мотора са догревном комором.

услов похађања

-

ресурси

Писани извори са предавања. Писани извори са аудиторних вежби. Таблице струјних функција. Таблице стандардне атмосфере. Таблице термодинамичких особина гасова. Интернет адресе са којих могу да се прикупе информације. Школски пресек турбомлазног мотора са догревном комором.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 20
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Ваздухопловни Пропулзори; Васко Фотев, Београд 2011;