Основе биомедицинског инжењерства

ID: 1267
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Матија Р. Лидија
извођачи: Јефтић Д. Бранислава, Матија Р. Лидија, Станковић М. Ивана
контакт особа: Матија Р. Лидија
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за биомедицинско инжењерство

извођења

  • 3. семестар, позиција 5

циљ

Упознавање студената са основним системским сличностима и разликама природних, биолошких и техничких система. Структурне и функционалне основе људског организма. Физичке и хемијске методе и технике у дијагностици и терапији. Овладавање основним знањима из теоријских и функционалних принципа мерних инструмената, апарата и уређаја у биологији и медицини. Упознавање са основним принципима одржавања опреме, апарата и инструментације. Основе информационих технолoгија у медицини.

исход

По успешном завршетку овог општег курса, требало би да студенти буду оспособљени да: •Опишу, теоријски и математички, параметре који дефинишу биолошке и техничке системе од интереса, •Изаберу физичке и хемијске методе и технике у дијагностици и терапији и дефинишу параметре који се могу мерити ради описивања стања и рада система, •Мере и анализирају различите електрофизиолошке сигнале, добијене са одговарајућих биомедицинских уређаја •Опишу конструкцију уређаја и принцип рада основних дијагностичких метода и техника •Препознају, поброје и опишу одговарајуће системе вештачких органа и уређаја за рехабилитацију

садржај теоријске наставе

Системске основе функционисања природе, биолошких система и технике. Хемијски и физички дијагностички параметри. Основе биомедицинских мерења, дијагностичке методе и технике у медицини. Електрофизиологијa и уређаји за мерење ENG, EMG, EKG. Системи одговорни за промет течности и гасова у људском организму. Електрофизиологијa и уређаји за мерење ЕЕG; EP, BCI, BMI. Биоматеријали у медицини и стоматологији. Медицинско сликање. Вештачки системи који могу да помогну или замене део физиолошког система. Вештачки органи и рехабилитација. Ћелијски и ткивни инжењеринг. Нанотехологије у биомедицинском инжењерству.

садржај практичне наставе

Мерење крвног притиска, пулса и проводности коже, евидентирање и обрада података.

услов похађања

Услови су дефинисани курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

1.Писани материјали за час (handouts). 2.Aпарат за мерење крвног притиска, ЕКГ, апарат за мерење електропроводности коже.

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 8

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 1
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 2
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Поповић Д., Поповић М., Јанковић М.: Биомедицинска мерења и инструментација, Академска мисао, Београд, 2010; Popović DB. "Medicinska instrumentacija i merenja", Akademska misao, 174 s., Beograd, 2014. ISBN 978-86-7466-494-0; Guyton A.C., Hall,J.E., Medicinska fiziologija, Savrеmena Administracija, Beograd, 2003 ; Argenziano,G. et al. Dermoscopy: An Interactive Atlas, Edra-MedicalPub., Milan, 2000; Vo-Dinh,T., Biomedical Photonics, Handbook, CRC Press, Boca Raton, 2003;