Рачунарски управљачки системи

ID: 1268
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Јовановић Ж. Радиша
извођачи: Јовановић Ж. Радиша
контакт особа: Јовановић Ж. Радиша
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

  • 3. семестар, позиција 5

циљ

• Упознавање са природом рачунарских управљачких система у погледу врста преноса сигнала. • Упознавање са принципима рада и основним подешавањима компоненти који улазе у састав рачунарских управљачких система. • Стицање основних знања из примене дигиталних рачунара у аутоматском управљању, алгоритмима управљања и њиховом програмирању.

исход

• Правилно разумевање природе дигиталних рачунара и процеса у њима, као и стицање основних знања из рачунарских управљачких система. •Разумевање и коришћење метода за аналитичко и/или експериментално испитивање основних динамичких и статичких карактеристика компоненти рачунарских управљачког система. •Упознавање и коришћење различитих метода потребних за анализу и синтезу рачунарских управљачких система. • Разумевање и примена рачунара у симулацији и евалуацији система управљања, као и практична реализација различитих алгоритама управљања.

садржај теоријске наставе

Увод у управљачке системе са примером из праксе. Упознавање са основним појмовима из области аутоматског управљања. Дигитални рачунари у аутоматском управљању. Одабирачи, квантовање и кодирање. Бинарна логика, логичке функције, комбинациона и секвенцијална логичка кола, А/Д и Д/А претварачи. Програмабилни логички контролери (ПЛЦ). Основе програмирања програмабилних логичких контролера: лествичасти дијаграми, функционални блокови, основне функције, тајмери, бројачи. Повезивање дигиталног рачунара у коло система аутоматског управљања. Сензорски елементи. Пнеуматски отпори, хидраулични отпори, мехови, мембране и цилиндри. Давачи померања:потенциометарски, индуктивни и пнеуматски са млазником. Давачи притиска,давачи протока: бленде, млазнице, диференцијални претварачи притиска. Давачи температуре: термопарови, ПТ 100 сонде, давачи нивоа течности: пнеуматски и електронски. Електронски дигитални корекциони органи. Пнеумоелектрични извршни органи: мембрански мотори са позиционером, цилиндар управљан разводником. Хидроелектрични извршни органи: хидраулични цилиндри управљани електрохидрауличним разводником, хидраулични мотори и пумпе. Примери алгоритама управљања.

садржај практичне наставе

ПA: Практична настава укључује примере који прате садржај курса. ПЛ: Експериментални рад: примери извођења рачунарских управљачких система; рад са програмабилним логичким контролерима; рад са различитим сензорима; примена рачунара у симулацији и евалуацији рачунарских система управљања, као и њихова практична реализација коришћењем пакета Matlab/Simulink и LabView на различитим објектима управљања у склопу модуларног едукационог система управљања у реалном времену.

услов похађања

Основно познавање фундаменталних појмова термодинамике, механике флуида, физике и рада у Матлабу.

ресурси

•Радиша Јовановић, Рачунарски управљачки системи, Cкрипта са предавања у електронској форми. •Радиша Јовановић, Mаtlab и Simulink у аутоматском управљању, Машински факултет Београд, 2016. •З.Рибар,Пнеумоелектрични управљачки системи, Машински факултет Београд, 1997, •Mодуларни едукациони систем управљања у реалном времену са различитим објектима управљања (DC серво мотор, обрнуто клатно, двоструко обрнуто клатно, куглица-шина систем, струјно термички објект, систем од два проточна резервоара), са аквизиционим хардвером и софтвером, •Електрохидраулички сервосистем, •PC и PC Embedded рачунари, Siemens Simatic PLC, National Instruments контролери •Инсталација за испитивање управљачких система и аквизицију елекричних величина, •Лабораторија за Аутоматско управљање, Лабораторија за интелигентне системе управљања, Лабораторија за управљачке системе.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

З.Рибар,Пнеумоелектрични управљачки системи, Машински факултет Београд, 1997,; Радиша Јовановић, Mаtlab и Simulink у аутоматском управљању, Машински факултет Београд, 2016.; D. P. Leach, A. Paul Malvino, G. Saha, Digital principles and applications, McGraw-Hill, New Delhi, 2011.; C. L. Phillips, H. T. Nagle, A. Chakrabortty, Digital Control System Analysis and Design, Pearson, 2015.;