Системска анатомија и физиологија човека

ID: 1269
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Матија Р. Лидија
извођачи:
контакт особа: Матија Р. Лидија
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за биомедицинско инжењерство

извођења

циљ

Упознавање студената са основним појмовима и изразима у физиологији и анатомији. Системски приступ проучавању људског организма као целине са посебним освртима на значај појединих органа човека као просторно-временског локомоторног система. Проучавање анатомских и ткивних особености појединих органа и система. Стицање знања из анатомских и хемијско-фиѕичких особина ткива и органа за потребе пројектовања уређаја за дијагностику и рехабилитацију. Основе за системску нано-фракталну анализу људског организма.

исход

По успешном завршетку овог општег курса, требало би да студенти буду оспособљени да: •Дефинишу системске основе функционисања ћелија, ткива, органа и људског организма. •Препознају подсистеме људског организма, као и да их разликују •Дефинишу основне методе и технике у дијагностици и терапији појединих функционалних стања органа и подсистема људског тела. •Направе поређење различитих подсистема људског организма и техничких система који су настали биомимкријом природних

садржај теоријске наставе

Теоријска настава: Систем човека, кратка историја анатомије и физиологије, основни појмови из анатомије и физиологије. Ембриологија. Централни нервни систем. Локомоторни систем. Срце и крвоток. Респираторни систем. Уринарни систем. Репродуктивни систем. Кожа. Чуло вида. Регулациони систем : нервни, имуни и ендокрини систем.

садржај практичне наставе

/

услов похађања

Уписан студент у други семестар. Пожељно: Основе биомедицинског инжењерства.

ресурси

1. Писани изводи са предавања (handouts). 2. Писани материјал за сваку методску јединицу 3. Јовановић Т.,Физиологија, Медицински факултет, Београд, 2005.

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 2
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Јовановић Т.: Физиологија, Медицински факултет, Београд, 2005.; Папић-Обрадовић,М., Приручник из системске анатомије и физиологије, Машински факултет Београд, 2012; Папић-Обрадовић,М., Миљковић,С., Матија,Л., Мунћан Ј., Коруга, Ђ.,Основе Наномедицине, ДонВас/Наука, Београд, 2011;