Рачунарска графика и виртуелна стварност

ID: 1304
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Воротовић С. Горан
извођачи:
контакт особа: Воротовић С. Горан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

Упознавање студената са основним принципима рачунарске графике, елементарним и сложеним трансформацијама објеката у рачунарском простору. Разрада основних и напредних модела употребе готових софтверских решења у циљу контроле графичких објеката у 2Д и 3Д моделима конципираним на рачунарским платформама. Интеграција знања у области виртуелне стварности кроз системе 2Д и 3Д елемената који укључују "равне" екране и модерна хардверска решења конципирана на биотехнолошкој синергији са доступним хардверима.

исход

После успешног одслушаног програма који је предвиђен овим предметом студент може: • да примењује стечена знања у научним, техничким и инжењерским применама технологије виртуелне стварности, • да пројектује инжењерски софтвер засновану на рачунарској графици, • да интегрише знања у области физикалности видео игара.

садржај теоријске наставе

Дефиниције рачунарске графике. Анализа растерске и векторске рачунарске графике. Запис вектора. Појам пиксела и адресног простора. Елементи геометријских трансформација (скалирање, транслација, ротација 2Д и 3Д објеката у рачунарском простору). Графички "енџини". Анализа употребе Опен ГЛ система и WEB ГЛ система. Преглед напредних инжењерских пакета за виртуелизацију модела и појава у реалном времену. Приказ актуелних хардверских решења за 3Д скенирања објеката, трансформација физичких у електричне и информатичке величине у циљу визуелизације објеката и појава. Основе теорије алгоритама за анализу слике и звука. Основе виртуелне стварности са елементима анализа инжењерских проблема. Основе теорије видео игара. Историјски осврт. Анализа спрајтова и прелаза на модерне енџине.

садржај практичне наставе

Састоји се из аудиторних, лабораторијских вежби које прате садржај предмета.

услов похађања

Неопходни:Основна рачунарска култура заснована на коришћењу PC-a,независно од оперативног система.

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 17
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 7
пројекат: 3
консултације: 0
дискусија/радионица: 3
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 7
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Virtual Reality, Steven M. LaValle, Cambridge University Press, 2019; Virtual Reality Technology, Second Edition with CD-ROM Grigore C. Burdea, Philippe Coiffet ISBN: 0-471-36089-9 Wiley-IEEE Press; 2 edition (June, 2003); Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design R. Sherman, Alan Craig Series:Morgan Kaufmann series in computer graphics and geometric modeling Morgan Kaufmann; 1st edition;