Оптички уређаји и оптоелектроника

ID: 1332
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Тодић Н. Ивана
извођачи: Тодић Н. Ивана
контакт особа: Тодић Н. Ивана
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

циљ

Циљ предмета је да омогући студентима, будућим машинским инжењерима – пројектантима војних система, стицање потребних знања за неопходну сарадњу са пројектантима сложених оптичких и оптоелектронских система. После одслушаних предавања и вежби студенти би требало да буду у стању да поставе и прорачунају основне оптичке системе.

исход

Предмет омогућава студентима, будућим машинским инжењерима – пројектантима војних система да: – постави основне оптичке системе (објективи, обртни системи, окулари, Кеплерова и Галилејева шема телескопског система); – прорачуна оптички систем помоћу савремених програма за пројектовање оптичких система.

садржај теоријске наставе

Основне поставке и дефиниције које се користе у оптици. Идеална и параксијална оптика као основне апроксимације које се користе у пројектовању оптичких система. 1. Теорија аберација односно теорија која дефинише одступање реално формираног лика од идеалног лика. 2. Оцена квалитета лика који формирају оптички системи. 3. Губици светлосне енергије приликом простирања кроз оптички систем. 4. Основне величине и закони у оптоелектроници. Принцип рада ласера. Основне компоненте од којих се састоји ласерски систем. Ласерски даљиномер.

садржај практичне наставе

1. Опис основних оптичких компоненти од којих се састоје класични оптички системи. 2. Прорачун хода идеалних и параксијалних зрака кроз оптички систем. 3. Прорачун хода реалних зрака кроз оптички систем. 4. Пројектовање телескопских система (Кеплерова и Галилејева шема телескопског система). 5. Принцип рада појачавача слике 6. Принцип рада детектора оптичког зрачења. Детаљно објашњен принцип рада CCD детектора. 7. Принцип рада ласера и приказ основних компоненти од којих се састоји ласерски систем. Детаљно објашњен ласерски даљиномер. 8. Принцип рада термовизије и приказ основних компоненти различитих типова термовизијских уређаја.

услов похађања

Нису предвиђени посебни услови за похађање предмета.

ресурси

Програмски пакет OSLO – Optical Surface Layout and Optimization LT ver. 5.4 OSLO Optics Reference Manual, ССО

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 8
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 6
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 1
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Д. Васиљевић: Оптички уређаји и оптоелектроника, Машински факултет, Београд, 2005, ;