Саобразност, усаглашеност и гаранција за производ

ID: 1335
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Васић М. Бранко
извођачи: Васић М. Бранко
контакт особа: Васић М. Бранко
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Циљеви предмета укључују постизање компетенција и академских и професионалних знања и вештина, као и метода за њихово стицање, у областима које обухватају Саобразност производа (машине, возила, опреме) или услуге и његову Усаглашеност, као и све што се односи на Гаранцију за производ. Циљеви произилазе из основних задатака, одређују конкретне резултате који у оквиру предмета треба да се остваре и представљају основу за контролу остварених резултата.

исход

Након успешног захвршетка овог курса, студенти би требало да буду осподобљени да: - терминолошки, суштински и кроз примере дефинишу Саобразност, Усаглашеност и Гаранцију; - објасне појмове и примене методе којима се мери Задовољство корисника производа; - у сваку организацију имплементирају ИСО 10002 и дефинишу и документују Смернице за поступање са приговорима и рекламацијама; - у имагинарном (задатом) предузећу дефинишу потребно и дозвољено Оглашавање и Предуговорно информисање о производима (или услугама) тог предизећа, да дефинишу и документују Гаранцију и Саобразност, Одговорност за производ, садржајно и графички реше Гарантни лист и Техничко упутство за употребу и за одржавање производа (отклањање малих и великих неусаглашености); - формирају Књигу рекламација, односно дефинишу електронске базе података и одговарајући информациони систем за управљање рекламацијама.

садржај теоријске наставе

Садржај предмета обухвата теоријску и практичну наставу. Целокупна настава подељена је у пет блокова, од којих се у теоријској настави сваки састоји од четири тематске јединице са укупним фондом часова од 20, док се у делу практичне наставе иста четири блока реализују са 15 часова вежби и 15 часова самосталног рада студената. За провере знања предвиђено је 15 часова, од чега 10 за парцијалне провере знања и 5 за завршну проверу знања. Пет основних наставних блокова обухватају следеће области: (а) Увод, законска регулатива, литература; (б) Практична решења, студије случаја предузећа у Србији; (ц) Израда заједничких и сопствених модела и смулације на моделима; (д) Информациони системи, софтвери и апликације; (в) Препознавање ризика и управљање ризиком, ИСО 10002, ИСО 9001 и други стандарди.

садржај практичне наставе

Садржај предмета обухвата теоријску и практичну наставу. Целокупна натава предмета подељена је у пет блокова - аудиторне везбе прате предавања. Практична настава се реализује кроз 15 часова вежби и 15 часова самосталног рада студената (задаци, семинарски радови и завршни пројекат). За провере знања педвиђено је укупно 15 часова, од чега 10 за парцијалне провере знања и 5 за завршну проверу знања. Пет основних наставних блокова обухватају следеће области: (а) Увод, законска регулатива, литература; (б) Практична решења, студије случаја предузећа у Србији; (ц) Израда заједничких и сопствених модела и смулације на моделима; (д) Информациони системи, софтвери и апликације; (в) Препознавање ризика и управљање ризиком, ИСО 10002, ИСО 9001 и други стандарди.

услов похађања

Дефинисано курикулумима студијског прогама/модула.

ресурси

Studenti koji izaberu ovaj predmet od nastavnika dobijaju besplatno obe knjige navedene u literaturi; Studenti dobijaju treću knjigu u elektrnonskoj formi (CD izdanje Mašinskog fakulteta); Studenti dobijaju na korišćenje laptop tokom celog semestra, sve do odbrane projekta, odnosno polaganja ispita; Studenti dobijaju softver i aplikaciju za mobilni telefon, koja im služi za izradu projekta, a koja je "u oblaku" pa joj pristupaju sa bilo kog mesta 24 sata; 1. Васић, Б: Менаџмент и инжењеринг у одржавању, Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Београд, 2006 2. Васић, М; Васић, Б: Саобразност, усаглашеност, гаранције и oдговорност за производ, УКАС - удружење за квалитет, акредитацију и стандардизацију, Бeоград, 2020

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 15
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература