Цевни водови

ID: 1371
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Милованчевић М. Урош
извођачи:
контакт особа: Милованчевић М. Урош
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за термотехнику

извођења

циљ

Постизање компетенција и академских вештина као и методе за њихово стицање. Развој креативних способности и овладаване практичним вештинама специфичним за обављање професије. Циљеви су конкретни и оствариви и у потпуности у складу са утврђеним основним задацима и циљевима студијског програма.

исход

Студент стиче предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности: анализа, синтеза и предвиђање решења и последица, темељно познавање и разумевање струке, повезивање основних знања и из различитих области и њихова примена на решавање конкретних проблема, праћења и примене новина у струци, развој вештина и спретности у употреби знања.

садржај теоријске наставе

Основни појмови; корозија и заштита од корозије; понашање материјала на повишеним и ниским температурама; прирубнички спојеви; цевоводна арматура, ослонци цевовода; компензација температурских дилатација цевовода; анализа термичких напона у цевоводима, полагање цевовода; ослонци цевовода; струјање у цевима.

садржај практичне наставе

Аудиторна вежбања: показна вежбања (опис и примери конструкција елемената цевовода, стандардизација и типизација у области цевних водова, израда цеви, конструктивна извођења ослонаца цевовода, примери примене цевоводне арматуре); израда рачунских задатака (анализа и прорачун сила прирубничких спојева, прорачун температурских дилатација и термичких напона цевовода, струјања гасова и пара у цевоводима).

услов похађања

Неопходни положени испити: машински материјали, основи отпорности конструкција и термодинамика; пожељни положени испит: механика

ресурси

1. Уџбеник: М. Маркоски: Цевни водови (Машински факултет, 2006), 2. "handouts" који je на располагању унапред за сваку недељу наставе

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 21

литература