Математика 1

извођења

  • 1. семестар, позиција 1

циљ

Овладавање основама линеарне алгебре са аналитичком геометријом и диференцијалног рачуна по једној променљивој у теоријском и практичном смислу.

исход

Очекује се да по завршетку курса студент: 1. зна појмове и својства вектора и матрица и методе решавања система линеарних једначина; 2. уме да представи основне геометријске објекте у правоуглом координатном систему и ради са њима; 3. разуме појам функције са основним својствима и познаје елементарне функције; 4. зна диференцијални рачун функција по једној променљивој, укључујући одређивање асимптота, екстремума и превојних тачака и Тејлорове полиноме; 5. познаје криве представљене у овлику векторских функција и појам кривине и торзије.

садржај теоријске наставе

- Матрични рачун - Системи линеарних једначина - Вектори у геометрији и у координатама - Права и раван у координатном систему - Криве и површи другог реда - Појам функције и елементарне функције - Лимеси, својства и примене - Изводи и примене диференцијалног рачуна - Тејлоров полином - Параметарски задате криве

садржај практичне наставе

у складу са теоријском наставом

услов похађања

дефинисано курикулумом студијског програма/модула

ресурси

- "Математика 1 - уџбеник и збирка задатака", Машински факултет, 2020. - Многобројни куцани материјали, сајтови и форуми широм интернета

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 18
разрада и примери (рекапитулација): 12

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 25
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

"Математика 1 - уџбеник и збирка задатака", Машински факултет, 2020.;