Моделовање, идентификација и симулација динамичких система

ID: 1379
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Рибар Н. Срђан
извођачи: Рибар Н. Срђан
контакт особа: Рибар Н. Срђан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

циљ

Да полазник упозна основне принципе и етапе математичког моделирања и идентификације динамичких система. Да полазник савлада рад са симулационим пакетом Matlab Simulink.

исход

Упознавање, прихватање и савлађивање основних принципе математичког моделирања у сфери динамике кретања материјала, струјних и струјно-термичких процеса, динамике машина и мотора, саобраћајно-транспортних средсатава и савремених постројења у енергетици. Стицање знања за верификацију математичких модела динамичких система експерименталним путем и идентификацију параметара математичких модела помоћу рада на рачунару коришћењем пакета Simulink.

садржај теоријске наставе

Математичко моделирање објеката и процеса. Динамика струјних процеса. Динамика струјно-термичких процеса. Динамика размењивача топлоте.Динамика машина и мотора.Динамика саобраћајно-транспортних средстава.Динамика летелица. Динамика пловила. Динамика грађевинских машина.Динамика енергетских постројења. Динамика котловских постројења. Динамика Хидропостојења. Идентификација динамичких система. Симулација динамичких система коришћењем програмског пакета Simulink. Основне методе за идентификацију математичких модела објеката уз помоћ програмског пакета Simulink.

садржај практичне наставе

Моделовање динамичких система на примерима струјних, струјно-термичких процеса: динамике ниво система, модела процеса струјања нестишљивог флуида кроз дугачки цевовод, модела струјања стишљивог флуида кроз резервоар, модела крутог и еластичног хидрауличног удара, модела подног грејања, модела температурског поља у просторији, модела парног котла. Идентификација математичких модела моделованих динамичких система. Симулација континуланих и дискретних система аутоматског управљања. Симулација хибридних система аутоматског управљања.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 16
лабораторијске вежбе: 4
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 6
пројекат: 4
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 10
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Д.Љ.Дебељковић, Г.В.Симеуновић, В.С.Мулић, Математички Модели Објеката и Процеса у Системима Аутоматског Управљања”, I I Део, Машински факултет Београд, Београд, 2006;;