Стручна пракса Б

ID: 1393
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Милош В. Марко
извођачи:
контакт особа: Милош В. Марко
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 1
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

циљ

Практична искуства и боравак студента у амбијенту у коме ће студент реализовати своју професионалну каријеру као инжењер. Препознавање основних функција пословног система у домену пројектовања, развоја и производње, као и улоге и задатака машинског инжењера у таквом пословном систему.

исход

По завршетку Стручне праксе – Б – МФБ, студенти би требали да: • стекну практична искуства о начину организовања и функционисања средине у којој ће примењивати стечена знања у својој будућој професионалној каријери • стекну практично искуство у обављању елеметарних инжењерских задатака • препознају основне процесе у пројектовању, производњи, одржавању, у контексту његових будућих професионалних компетенција • стекну осећај за модел комуникације са колегама и инфирмишу се о токовима пословних информација

садржај теоријске наставе

Увод, циљ, садржај и програм рада.

садржај практичне наставе

Практичан рад подразумва рад у организацијама у којима се обављају различите делатности повезане са машинским инжењерством. Одабир тематске целине и привредне или истраживачке организације спроводи се у консултацији са предметним професором. Начелно студент може обављати праксу у: производним организацијама, пројектним и консултантским организацијама, организацијама које се баве одржавањем машинске опреме, јавним и комуналним предузећима и некој од лабораторија на Mашинском факултету. Пракса се може обављати и у иностранству. Током праксе студенти морају водити дневник у коме ће уносити опис послова које обављају, закључке и запажања. Након обављене праксе морају направити извештај који ће бранити пред предметним професором. Извештај се предаје у форми семинарског рада.

услов похађања

-

ресурси

Иницијални ресурси су лабораторије факултета.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 90
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 50
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература