Интерактивно моделирање и конструисање

ID: 1394
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Маринковић Б. Александар
извођачи: Маринковић Б. Александар
контакт особа: Маринковић Б. Александар
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

Главни циљ овог предмета за студента је стицање основних знања: • из конструисања подржаног рачунаром, • разумевање основних принципа моделирања и оптимизације, • формулисање оптимизационих проблема и идентификација критичних елемената,

исход

После завршетка овог курса студенти су оспособљени за успешну примену теоријских и практичних знања и у стању су да: •Формирају матрицу извршилаца елементарних функција задатог машинског система с обзиром на услове технологичности, ергономичности, економичности и радне способности. •Изаберу одговарајућа варијантна конструкциона решења на основу интеракције која се успоставља између конструктора и одговарајућег оптимизационог модела. •Примене компјутерских програма SolidWorks/CATIA у дизајну и развоју машинских делова, подсклопова и склопова сложених 3D геометријских модела виртуелних конструкција, •Развију одговарајуће моделе за симулацију ради провере функционалности и радне способности виртуелне конструкције машинског система, •Анализирају резултате добијене на основу модела симулације и да провере осетљивост постављених функционалних ограничења с обзиром на промену улазних параметара датог система, •Примењују нове методе у дизајну сложених 3D геометријских модела виртуелних конструкција самостално или у оквиру одговарајућег тима.

садржај теоријске наставе

1. Стратегија конструисања. Подручје примене. Циљеви конструисања. Анализа конструисања и евалуација. 2. Прелиминарно конструисање, синтеза. Компјутерски подржано конструисање. 3. Увод у моделирање и оптимизацију . Поставка оптимизационoг проблема. 4.Графички поступак оптимизације. Оптимизациони проблеми без ограничења. 5. Оптимиѕациони проблеми са ограничењима.Потребни услови за ограничења у облику једнакости. Потребни услови за ограничења у облику неједнокости.

садржај практичне наставе

Састоји се из аудиторних, лабораторијских вежби. Пројекти су главна компонента овог предмета.

услов похађања

Основе принципа моделирања у софтверском пакету SolidWorks или CATIA. Основна знања из машинских елемената и механике.

ресурси

Употреба рачунара: Студенти интензивно користе рачунар и пакет компјутерских програма CATIA. Handout.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 14
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 3
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Милосав Огњановић "Конструисање машина", Машински факултет, Београд;; Александар Маринковић, Милош Станковић: "Моделирање машинских делова сложених облика"Машински факултет, Београд;;