Стручна пракса М - ИИЕ

ID: 1419
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Вељковић А. Зорица
извођачи:
контакт особа: Вељковић А. Зорица
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Упознавање са производним процесима у индустријским предузећима и стицање практичних знања на пољу организације рада у предузећима. Студенти су након полагања овог предмета упознати са пословима дијагностицирања и подизања општег нивоа организације предузећа. Методе и технике са којима се студенти упознају корисне су у обављању свакодневних послова машинских инжењера.

исход

Похађањем овог курса омогућено је следеће: - Студент препознаје начине организовања и функционисања средина у којима ће примењивати стечена знања у својој будућој професионалној каријери, на основу информација/података прикупљених на терену. - Студент повезује знања стечена на осталим курсевима. - Студент препознаје и критички разматра моделе организовања и токове пословних информација. - Студент препознаје основне процесе у пројектовању, производњи, одржавању, управљању залихама, квалитетом и безбедношћу и здрављем на раду, у контексту његових будућих професионалних компетенција и критички их анализира. - Успостављају се лични контакти и познанства која ће студенти моћи да се користе током студирања или заснивања будућег радног односа. По завршетку курса студенти имају практична знања и вештине у области организације пословања и одрживог развоја предузећа.

садржај теоријске наставе

Користе се теоријска знања стечена током студија на Машинском факултету.

садржај практичне наставе

Посета предузећима и израда пројектног задатка заснованог на анализи реалних података прикупљених на терену у следећим тематским областима: Тема 1.: Историјат и делатност предузећа у ком је обављена пракса. Тема 2.: Ситуациони план предузећа Тема 3.: Организациона схема предузећа Тема 4.: Кадровска структура предузећа Тема 5: Службе продаје и набавке у предузећу Тема 6.: Сектор развоја предузећа (ако постоји) Тема 7.: Сектор припреме производње Тема 8.: Производни сектор - капацитети и производни циклус Тема 9.: Сектор/Служба управљања квалитетом Тема 10.: Складиштење и транспорт Тема 11: Сектор/ Служба одржавања машина и опреме, уз примену метода индустријског инжењерства. Након обављене праксе студенти морају направити извештај који ће бранити пред предметним наставником.

услов похађања

Уписан семестар

ресурси

Подаци прикупљени у пилот предузећу: докумети, извештаји о производњи, базе података, електронски подаци. Методе и технике индустријског инжењерства описане у стручној литератури: 1.Булат В., Организација производње, Машински факултет, Београд, 1999. 2.Јовановић Т., Милановић Д. Д., Спасојевић В., Савремена организација и управљање производњом,Машинскифакултет,Београд,1996. 3. Кларин М., Индустријско инжењерство, Књига 1, Организација и планирање производних процеса, Београд, 1996. 4. Tersine J.R., Production/Operations Management: Concepts, Structure and Analysis, Appleton & Lange, New York, 2005. 5. Извори прикупљени на терену.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 35
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 45
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 50
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Јовановић Т., Милановић Д. Д., Спасојевић В., Савремена организација и управљање производњом,Машински факултет,Београд,1996.; Булат В., Организација производње, Машински факултет, Београд, 1999; Кларин М., Индустријско инжењерство, Књига 1, Организација и планирање производних процеса, Београд, 1996; Tersine J.R., Production/Operations Management: Concepts, Structure and Analysis, Appleton & Lange, New York, 2005;