Пловност и стабилитет брода 1М

ID: 1429
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Рудаковић С. Стефан
извођачи:
контакт особа: Рудаковић С. Стефан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за бродоградњу

извођења

циљ

Циљ предмета је да студенти овладају знањима о пловности и стабилитету брода, као и да науче један од основних бродских хидростатичких прорачуна - Стабилитет брода у неоштећеном стању.

исход

Студент треба да овлада израдом и анализом стабилитета брода у неоштећеном стању. Уз то, треба да се оспособи за решавање практичних инжењерских задатака из пловности и стабилитета брода.

садржај теоријске наставе

Уводна предавања: Стање равнотеже, момент стабилитета, почетна метацентарска висина. Стабилитет брода при малим угловима нагиба: Моменти накретања (попречно померање терета, ветар, тегљење, скретање), утицај вертикалног померања терета, висећих маса и течног терета на почетну метацентарску висину, статички угао нагиба брода при малим угловима нагиба. Стабилитет брода при већим угловима нагиба: Промена параметара форме при нагибима, криве крака и момента стабилитета, статички и динамички стабилитет. Прописи о стабилитету брода у неоштећеном стању: Међународна конвенција о теретној линији, IS CODE 2008 (Критеријуми крака стабилитета, Критеријум временских услова), Друга генерација критеријума стабилитета брода у неоштећеном стању.

садржај практичне наставе

Бродска хидростатика и стабилитет: Прорачун Дијаграмског листа и Стабилитета брода према IS CODE 2008. Практични примери (задаци) из области почетног стабилитета, уздужног стабилитета и стабилитета брода при већим угловима нагиба.

услов похађања

Да студент није похађао предмет Пловност и стабилитет брода 1, на основним академских студијама.

ресурси

[1] Рудаковић, С., Писани изводи из предавања (хендаутс). [2] Рибар, Б., Теорија брода, Машински факултет, Београд, 1987 [3] Бачкалов, И., Упутства за израду пројеката из пловности и стабилитета брода

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Рибар, Б., Теорија брода, Машински факултет, Београд, 1987; Biran, A., Ship Hydrostatics and Stability, Butterworth Heinemann 2003; Lewis, E.V., (editor): Principles of Naval Architecture, Part 1, SNAME 1987; K.J. Rawson & E.C. Tupper, Basic Ship Theory, Longmans 1967;