Поузданост конструкција

ID: 1443
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Димић Р. Александар
извођачи:
контакт особа: Димић Р. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

циљ

Стицање основних знања о поузданости машинских компоненти и конструкција. Овладавање методама одређивања поузданости простих и сложених система. Развијање способности тимског рада и повезивања знања и умења из различитих области. Оспособљавање за даље учење. Сагледавање значаја отказа са техничког и економског аспекта, овладавање знањима за процену отказа на основу успостављених класификација узрок-манифестација.

исход

На крају успешно завршеног курса студент ће бити способан да: 1. Објасни основне показатеље поузданости; 2. Примени приближне поступкe за одређивање основних показатеља поузданости машинских делова и конструкција; 3. Примени аналитичке поступке за одређивање основних показатеља поузданости машинских делова и конструкција; 4. Одреди параметре основних расподела на основу папира вероватноће; 5. Анализира утицај расподеле радног и критичног напона на сигурност и поузданост машинских делова и конструкција; 6. Одреди поузданост сложених система са редном, паралелном и комбинованом везом елемената; 7. Конструише машинске делове и склопове на основу поузданости.

садржај теоријске наставе

Значај поузданости у процесу пројектовања и конструисања машинских конструкција. Дефиниција поузданости. Основни показатељи поузданости. Процењена и теоријска поузданост, ниво поверења. Поузданост извршиоца елементарних и парцијалних функција за различите функције интензитета отказа: константна функција, линеарно растућа и експоненцијално растућа функција. Расподеле радног и критичног напона. Упоредна анализа конструисања на основу поузданости и степена сигурности када се средње вредности радног напона и критичног напона мењају пропорционално, а стандардна девијација се не мења, и када се средње вредности радног и критичног напона не мењају, а мењају се стандардне девијације. Методологија димензионисања елемената и спојева машинске конструкције на основу захтеване поузданости. Поузданост машинских конструкција за различите везе (структуре) елемената: редна, паралелна и комбинована. Статистичка анализа сложених толеранција (толеранција мерних ланаца). Оптимизација трошкова поузданости. Корелација између поузданости и степена сигурности за различите односе стандардних девијација и средњих вредности радног и критичног напона.

садржај практичне наставе

Одређивање основних показатеља поузданости приближним поступком. Одређивање поузданости на основу аналитичких функција поузданости. Расподеле радног и критичног напона. Димензионисање елемената машинске конструкције на основу поузданости. Поузданост структура са редном паралелном и комбинованом везом елемената. Статистичка анализа сложених толеранција. Корелација између поузданости и степена сигурности.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Лабораторија за опште машинске конструкције, Универзитет у Београду, Машински факултет; хендаути, презентације, приступ бежичном интернету и интернет презентацији предмета са свим корисним линковима.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 14
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 8
семинарски рад: 6
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 2
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

Никола Вујановић, Теорија поузданости техничких система, Војноиздавачки и новински центар, Београд,1990.;; Владимир Зељковић, Стеван Максимовић, Прорачун поузданости механичких елемената и конструкција, Графокомерц, Београд, 1998.; ; Градимир Ивановић, Поузданост техничких система, Београд, 2011;; Милосав Огњановић, Развој и дизајн машина, Београд, 2000.;; Писана предавања;;