Дигитални системи

ID: 1467
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Лазић В. Драган
извођачи: Лазић В. Драган
контакт особа: Лазић В. Драган
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

• Упознавање са: системима бројева, Буловом алгебром и бинарном логиком, логичким функцијама као и овладавање њиховог коришћења и манипулисања. • Овладавање: различитим врстама логичких кола-ЛК и методама њихове анализе и пројектовања. • Овладавање радом са интегрисаним дигиталним колима и осцилоскопом.

исход

• Правилно разумевање природе дигиталних рачунара и процеса у њима. • Манипулисање дигиталним рачунарима у хардверском и софтверском смислу као дела дигиталних САУ. • Коришћење метода за анализу и синтезу ЛК. • Применом рачунара, решавање проблема рачунске природе у «off line» режиму, из анализе и синтезе ЛК. • Анализа и пројектовање реалних физичких ЛК.

садржај теоријске наставе

Системи бројева: дефиниције, претварање, аритметика, комплементи, кодови. Булова алгебра и бинарна логика, дефиниције. Логичке функције: дефиниција, логички дијаграми, минимизовање. Комбинациона логичка кола:дефиниција, пројектовање, аритметичка ЛК, претварачи кодова, анализа. Комбинациона логичка кола са интегрисаним логичким колима: пројектовање, сабирачи, упоређивач вредности, декодер и демултиплексер, кодер и мултиплексер, РОМ и програмабилна логичка матрица. Синхрона секвенцијална логичка кола: концепт, флип флопови, анализа, синтеза. Асинхрона секвенцијална логичка кола: анализа и синтеза. Регистри, бројачи и меморије. Алгоритамска секвенцијална логичка кола: дијаграм тока, синхронизација, пројектовање управљачког блока. А/Д и Д/А претварачи: поступци претварања.

садржај практичне наставе

ПА Примери: Системи бројева, аритметичке операције. Теореме Булове алгебре. Минимизовање графичком и табеларном методом. Пројектовање и анализа комбинационих ЛК. Анализа и пројектовање синхроних секвенцијалних ЛК. Анализа и синтеза асинхроних секвенцијалних ЛК. Пројектовање бројача, алгоритамских секвенцијалних ЛК. Различити типови А/Д и Д/А претварача. ПЛ Симулација бинарних бројева и BCD кода. Физичка интерпретација логичких операција. Логички елементи. Комбинациона ЛК, претварачи кодова. Пројектовање са дигиталним мултиплексерима. Флип флопови, синхрона и асинхрона секвенцијална ЛК. Бројачи, регистри, меморија, алгоритамско секвенцијално ЛК. А/Д и Д/А претварачи. ПЗ Логичке функције и елементи, класична и интегрисана комбинациона ЛК. Пројектовање синхроног и асинхроног секвенцијалног ЛК.

услов похађања

• Основно познавање високошколске математике. • Основна познавање високошколске електротехнике.

ресурси

1.Скрипта на http://au.mas.bg.ac.rs/Nastava-Kau/Nastava_Download.htm, ДВЛ 2.Извор напајања, осцилоскоп, Лаб. за Дигиталне системе, ЕОП/ЛЕО 3.Протоборд плоче, интегрисана кола, Лаб. за Дигиталне системе, ЕОП/ЛЕО 4.Freeware software, МФБ 5.PC рачунари, Лаб. за Дигиталне системе и Рачунарска лаб. МФБ

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 12
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 3
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 3
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 1
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 25
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

M. Morris Mano, Digital design, Prentice-Hall, New Jersey, 1984., KСЈ, расположиво у библиотеци МФБ; A. D. Friedman, Fundamentals of logic design and switching, Computer Science Press Inc., Rockville, Maryland, 1986.; D. P. Leach, A. Paul Malvino, G. Saha, Digital principles and applications, McGraw-Hill, New Delhi, 2011.; Зоран Бучевац: Практикум за лабораторијске вежбе из Дигиталних система, Машински факултет, Београд 2011, ПРА, библиотека и скриптарница МФБ ; B. Holdsworth, C. Woods, Digital Logic Design, Newnes, 2002.;