Рачунарско управљање

ID: 1468
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лазић В. Драган
извођачи: Лазић В. Драган
контакт особа: Лазић В. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

циљ

• Упознавање: природе рачунарски управљаних система (РУС) у погледу врста преноса сигнала; реалних РУС као претежно заступљених у пракси; избора физичког модела РУС; математичког моделовања РУС. • Овладавање: методама утврђивања статичких и динамичких карактеристика РУС; рачунарским управљањем у реалном времену са дискретним алгоритмима. • «Off line» kоришћење MATLAB-а као програмског стандарда у области аутоматског управљања.

исход

• Тачно а не приближно третирање РУС у складу са њиховом природом. • Научно и инжењерско третирање РУС као доминантно заступљених у пракси. • Коришћење метода анализе и синтезе управљачких система у РУС, као и целих РУС. • Решавање проблема рачунске природе применом рачунара и MATLAB-а у «off line» режиму, из анализе или синтезе РУС • Испитивање динамичких и статичких карактеристика РУС.

садржај теоријске наставе

Увод у рачунарско управљање (РУ): посебна природа РУС, значај и примери. Одабирачи, квантовање и кодирање: стварни и идеални одабирачи, математички опис, техничко извођење; опис квантовања и кодирања. Комплексни и фреквентни лик излаза идеалног одабирача: одређивање, Шенонова теорема. Преносне карактеристике РУС: дефинисање у фреквентном и s домену. Системи за продужавање трајања сигнала: дефинисање, анализа и преносне карактеристике. Z-трансформација: дефиниција, преносне карактеристике у z-домену. Блок дијаграми РУС: алгебра s и z блок дијаграма. Моделовање и анализа РУС: класично математичко моделовање, статичке карактеристике и типови дејства. Концепт стања РУС: модерно математичко моделовање, особине и решавање. Динамичке особине РУС: дефиниције, одређивање, критеријуми.

садржај практичне наставе

ПА: Примери, одређивањe: • графички, сигнала у пријемнику; физичких РУС. • аналитички, x*(t); квантовања и кодирања. • X*(s) и X*(jω); примене Шенонове теореме. • дискретних преносних карактеристика. • преносних карактеристика продуживача и анализа •z-ликова, оригинала Примена z-блок алгебре. Дискретизовање диференцијалне једначине понашања. Одређивање дискретне једначине стања и излаза, одређивања кретања и одзива. Примери испитивања управљивости, осмотривости, стабилности система. ПЛ: Рад у МАТLAB-у: симулација врста преноса сигнала, одређивање X*(s), X*(jω) и карактеристика продуживача; одређивање z-ликова, оригинала; симулација дискретних математичких модела, одређивање динамичких особина. Oдзив одабирача на осцилоскопу. РУ физичког објекта у реалном времену. ПЗ: Манипулација са математичким моделима, испитивање статичких и динамичких карактеристика.

услов похађања

• Основна знања из аутоматског управљања. • Основна рачунарска знања заснована на коришћењу PC-a. • Основно познавање високошколске математике.

ресурси

1.Скрипта на http://au.mas.bg.ac.rs/Nastava-Kau/Nastava_Download.htm 2.Извор напајања, генератор функција, осцилоскоп, Лаб. за Дигиталне САУ, ЕОП/ЛЕО 4.Протоборд плоче, интегрисана кола, АДДА електронска карта, Лаб. за Дигиталне САУ, ЕОП/ЛЕО 3.Објект управљања, Лаб. за Дигиталне САУ, ЕОП/ЛПИ 4.Лиценциран и freeware software, МФБ 5.PC рачунари, Лаб. за Дигиталне САУ и рачунарска лаб. МФБ

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 16
лабораторијске вежбе: 13
рачунски задаци: 1
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 45
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Љубомир Грујић: Дискретни системи, МФБ, Београд 1991, КДА, библиотека и скриптарница МФБ;; Benjamin C. Kuo, Digital control systems, Holt Rinehart and Winston, Inc., New York, 1980., KСЈ, расположиво у библиотеци МФБ; H. F. Vanlandingham, Introduction to digital control systems, Macmillan Publishing Company, New York, 1985.; C. H. Houpis, G. B. Lamont, Digital control systems, McGraw-Hill, New York, 1992.; C. L. Phillips, H. T. Nagle, A. Chakrabortty, Digital Control System Analysis and Design, Pearson, 2015.;