Машинско инжењерство у пракси Б

ID: 1515
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Милош В. Марко
извођачи: Бојовић А. Божица, Милош В. Марко
контакт особа: Милош В. Марко
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

  • 2. семестар, позиција 2

циљ

Упознавање студената са свим облстима машинске технике који се изучавају на Машинском факултету кроз приказ практичног рада у датој области а то су: Аутоматско управљање, Биомедицинско инжењерство, Бродоградња, Ваздухопловство, Дизајн у машинству, Железничко машинство, Заваривање и заварене конструкције, Индустријско инжењерство, Инжењерство биотехничких система, Информационе технологије, Мотори СУС, Моторна возила, Прехрамбено машинство, Производно машинство, Процесна техника и заштита животне средине, Системи наоружања, Термоенергетика, Термотехника, Транспортно инжењерство, конструкције и логистика, Хидроенергетика, Computational Engineering, Механика.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да: • препознају место и улогу појединих грана машинства у области машинског инжењерства • схвате циљеве, садржај рада и тренутно стање у свету у појединачним гранама машинства и то – Аутоматско управљање, Биомедицинско инжењерство, Бродоградња, Ваздухопловство, Дизајн у машинству, Железничко машинство, Заваривање и заварене конструкције, Индустријско инжењерство, Инжењерство биотехничких система, Информационе технологије, Мотори СУС, Моторна возила, Прехрамбено машинство, Производно машинство, Процесна техника и заштита животне средине, Системи наоружања, Термоенергетика, Термотехника, Транспортно инжењерство, конструкције и логистика, Хидроенергетика, Механика. • буду детаљно информисани о начину изучавања појединих грана машинства на Машинском факултету • буду упознати са практичним радом у свим областима машинства која се изучавају на Машинском факултету. • буду упознати са могућностима примене и пракси добијених специфичних знања • прпознају сопствене афинитете и буду сигурни у предстојећи (при упису МАС-а) сопствени избор студијског модула на Машинском факултету

садржај теоријске наставе

Презентација сваке појединачне области (модула) која се изучава на Машинском факултету.

садржај практичне наставе

Упознавање са ресурсима модула на факултету за извођење практичне наставе.

услов похађања

Дефинисано курикулумом

ресурси

Moodle (модуларно, објектно оријентисано динамичко окружење за Интернет едукацију) Предавања, power point презентације, лабораторије, Hand out предавања.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 70
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

M. Мilos: Mašinsko inženjerstvo u praksi, elektronska knjiga, Mašinski fakultet, 2016.;