Танкозиди носачи

ID: 3004
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Анђелић М. Нина
извођачи: Анђелић М. Нина
контакт особа: Анђелић М. Нина
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

циљ

Циљ предмета је да се студенти упознају са проблемом увијања конструктивних елемената призматичних облика и произвољних попречних пресека, а затим и са танкозидим елементима отворених и затворених попречних пресека. Такође се студенти упознају са са основама теорије танких плоча и са проблемом губитка њихове стабилности.

исход

Савладавањем студијског програма овог предмета студент стиче способност да самостално: • рачуна расподелу напона и деформације у конструкцијама произвољног облика попречног пресека које су изложене како увијању тако и сложеном напрезању • одређује секторске геометријске карактеристике попречних пресека произвољних облика • димензионише носеће елементе конструкције применом различитих критеријума из области Теорије чврстоће • решава конкретне проблеме уз употребу научних метода и поступака • повезује основна знања из различитих области са циљем даље примене у пракси, уз коришћењe рачунарских програма

садржај теоријске наставе

Уводна објашњења. Увијање штапова произвољног попречног пресека. Напони смицања. Угао увијања. Депланација попречног пресека. Сложени произвољни попречни пресек. Правоугаони пресек. Танки правоугаони пресек. Мембранска аналогија. Основи теорије танкозидих штапова. Слободно (неометено) и ометено увијање. Танкозиди штапови отвореног попречног пресека. Напони и деформације при неометеном увијању. Појам секторске координате. Секторске геометријске карактеристике попречног пресека. Главна секторска координата. Центар смицања. Ометено увијање. Бимомент. Напони и деформације при ометеном увијању. Диференцијална једначина угла увијања. Општи случај напрезања. Танкозиди штапови затвореног профила. Једноћелијски пресеци. Вишећелијски пресеци. Савијање притиснутих греда. Тачно решење. Приближно решење. Греде са почетним угибом. Савијање танких плоча. Диференцијална једначина танке савијене плоче. Различити контурни услови. Правоугаона танка плоча. Произвољно оптерећење.

садржај практичне наставе

Израчунавање торзионих карактеристика произвољних и танкозидих попречних пресека, одређивање релевантних геометријских карактеристика разматраних попречних пресека. Одређивање напона и деформација за попречне пресеке разматране у Теоријској настави.

услов похађања

Дефинисано Курикулумом студијског програма.

ресурси

1.Хендаути са сајта Катедре.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

М. Милованчевић, Н. Анђелић, В. Милошевић Митић, М.Дуњић, Д.Ружић, Р.Чукић: Таблице из Отпорност материјала, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2021 ; Н. Анђелић, В. Милошевић Митић, М. Милованчевић: Основи отпорности конструкција, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2019; Д. Ружић, Отпорност конструкција, Универзитет у Београду, Машински факултет, 1995; Kollbruner, C.F., Hajdin, N., Dunnwandige Stabe, Band 1, Springer Verlag, Berlin, 1970;