Динамика и чврстоћа рударских и грађевинских машина

ID: 3020
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бошњак М. Срђан
извођачи: Бошњак М. Срђан, Гњатовић Б. Небојша
контакт особа: Бошњак М. Срђан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Основни циљеви предмета су: 1) упознавање студената са специфичностима динамичких процеса рударских и грађевинских машина; 2) упознавање студената са проблемима чврстоће подструктура рударских и грађевинских машина; 3) овладавање практичним вештинама које су потребне за анализу динамичких појава рударских и грађевинских машина.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: • У складу са предметом истраживања, постављају редуковане динамичке моделе носећих конструкција и механизама рударских и грађевинских машина као изузетно комплексних динамичких система променљиве конфигурације; • Решавају проблем моделирања побудног оптерећења које је код машина за површинску експлоатацију тла периодичног карактера; • Анализирају одзив динамичког система у условима континуалне промене конструкционих параметара и параметара побуде; • Анализирају и дају критички осврт на референтну научну и стручну литературу и важећу техничку регулативу предметне области истраживања.

садржај теоријске наставе

Динамика и чврстоћа основних машина за земљане радове – багера са једном кашиком и булдозера. Динамика машина за припрему минералних сировина – дробилица и сита. Динамика и чврстоћа машина и система за континуални ископ тла.

садржај практичне наставе

Динамички модели радних уређаја багера са једном кашиком. Удар булдозера о препреку. Прорачун основних параметара машина за припрему минералних сировина. Моделирање побуде роторних ровокопача и багера. Анализа одзива носеће конструкције роторних багера на побуду изазвану спољашњим оптерећењем. Основе динамике мобилних одлагача. Консултације.

услов похађања

Одслушани и положени предмети: Нумеричке методе, Осцилације механичких система, Структурална анализа машина за механизацију

ресурси

1. Рачунари, Лабораторија 516 2. Софтверски пакети Mathlab, Catia

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Срђан Бошњак, Роторни ровокопачи, Машински факултет Универзитета у Београду, 2001.; Durst W, Vogt, W. Bucket Wheel Excavator. Clausthal-Zellerfeld: Trans Tech Publications; 1989.; Волков, Д. П., Черкасов, В. А.: Динамика и прочност многоковшовых экскаваторов и отвалообрзователей, Машиностроение, Москва, 1969.;