Ефективност система у машинству

ID: 3026
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Васић М. Бранко
извођачи: Благојевић А. Иван, Васић М. Бранко
контакт особа: Васић М. Бранко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Циљеви предмета су пружање свеобухватног увида у проблематику ефективности система, првенствено у области (анализе и пројектовању) поузданости и расположивости техничких система (возила), одржавања, погодности одржавања и животног циклуса. Предмет је намењен студентима докторских студија усмерења Моторна возила, и представља увид у анализу и пројектовање ефективности система (возила).

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији савременог приступа анализи и пројектовању техничких система (возила). Студенти стичу основну способност за комплетан приступ данашњем приступу анализи и пројектовању ефективности (поузданости, одржавању, погодности одржавања) и сагледавању животног циклуса система, као и решавању сложених проблема из ове области.

садржај теоријске наставе

Примена метода проучавања поузданости и расположивости елемената система за испуњење пројектованих захтева ефективности. Дефинисање отказа елемента и система. Одређивање емпиријских и теоријских карактеристика поузданости елемената система и система (хистограм, полигон, интензитет отказа, функција учесталости, средња вредност, закони расподеле (Вејбулов, нормални, експоненцијални, биномни, Поасонов), тестови поверења, ннтервал поверeња). Одређивање блок-дијаграма поузданости једностaвних и сложених система (возила). Примена анализе стабла отказа, анализе начина, ефеката и критичности отказа. Пројектовање елемената возила за задати ниво поузданости, односи радних и критичних оптерећења, избор интензитета отказа за одређене услове рада и околине.

садржај практичне наставе

Израда семинарског рада на одабрану тему.

услов похађања

Дефинисан правилником о докторским студијама.

ресурси

1. Ј. Тодоровић, Б. Васић: Теорија ефективности - решени испитни задаци Машински факултете, Београд, 1991. 2. Б. Васић, Н. Станојевић: Integrated Cost-Benefit and Multi-Criteria Analyses Based on the Principles of Life Cycle Engineering, MIRCE Science Limited, UK, 2007. 3. Б. Васић, В. Поповић: Инжењерске методе менаџмента, Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Београд, 2007. 4. Васић. Б.: Менаџмент и инжењеринг у одржавању, ИИПП, 2004.

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 5

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

1. Ј. Тодоровић, Б. Васић: Теорија ефективности - решени испитни задаци Машински факултете, Београд, 1991. ; 2. Б. Васић, Н. Станојевић: Integrated Cost-Benefit and Multi-Criteria Analyses Based on the Principles of Life Cycle Engineering, MIRCE Science Limited, UK, 2007.; 3. Б. Васић, В. Поповић: Инжењерске методе менаџмента, Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Београд, 2007. ; 4. Васић. Б.: Менаџмент и инжењеринг у одржавању, ИИПП, 2004.;