Управљање одржавањем возила

ID: 3028
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Васић М. Бранко
извођачи: Васић М. Бранко, Поповић М. Владимир
контакт особа: Васић М. Бранко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

  • 3. семестар, позиција 1

циљ

Циљеви предмета укључују постизање компетенција и академских вештина као и методе за њихово стицање, у области управљања одржавањем возила. Циљеви произилазе из основних задатака, одређују конкретне резултате који се у оквиру предмета треба да остваре и представљају основу за контролу остварених резултата.

исход

Студент стиче опште способности: - анализа, синтеза и предвиђање решења и последица, - oвладавање методама, поступцима и процесима истраживања, - примена стечених знања у пракси. Студент стиче и предметно-специфичне способности: - темељно упознавање са научном области управљање одржавањем возила, - решавање конкретних проблема применом научних и инжењерских метода и поступака, - развој вештина и спретности у употреби знања из области управљања одржавањем возила.

садржај теоријске наставе

Пет основних наставних блокова обухватају следеће области: (а) Увод у системе (дефиниције, концепт, процес), (б) Процес пројектовања система (прелиминарни и детаљни пројекат, развој, тестирање и процењивање), (в) анализа система и оцена пројекта (алтернативе и модели у одлучивању, модели економске евалуације, оптимизација у пројектовању технике контроле), (г) пројектовање за поузданост, погодност одржавања, употребљивост (људски фактор), логистичку подршку, и (д) управљање одржавањем возила (програм, планирање, организација, контрола).

садржај практичне наставе

Израда семинарског рада на задату тему.

услов похађања

ресурси

1. Учионица 2. Књиге предметног наставника 3. Књига другог аутора 4. Књиге на страном језику 5. Друга врста литературе 6. ИТ хардвер 7. ИT софтвер

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 5

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Васић Б., Јанковић Д., Цуровић Д.; Технологија одржавања возила, Машински факултет, Београд, 2000. ;