Одабрана поглавља логистике

ID: 3206
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић Б. Душан
извођачи: Бугарић С. Угљеша, Петровић Б. Душан
контакт особа: Петровић Б. Душан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

  • 3. семестар, позиција 1

циљ

Надоградња компетенција и академских вештина у сложеном процесу пројектовања индустријских система. Посебан акценат се ставља на виши развој креативних способности и даље овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије у смислу примене одабраних метода операционих истраживања, поступка анализе и синтезе са циљем добијања оптималног практичног решења.

исход

Савладавањем вишег постстудиског програма стичу се следеће одабране способности: анализа, синтеза и предвиђање код сложенијих решења у процесу пројектовања логистичких индустријских система а на бази примене знања у пракси на основу професионалне етике као и развој критичног и самокритичног мишљења и приступа.

садржај теоријске наставе

Одабрани логистички систем у привредном окружењу (улога логистичког система у привреди, функције које мора да испуни систем и његов бенефит за привреду). Елементи логистичког система (производња на основу захтева крајњег корисника, дистрибуција и складишни систем). Одабрани подсистеми логистичког система (производња са дефинисаним капацитетом, транспорт са дефинисаном технологијом и скадишно-дистрибутивни подсистем). Место и улога складишта у логистичком систему. Примена и ефекти примене логистичких система у привреди (покривеност територије са дефинисањем локације између производње и финалног корисника, смањење трошкова транспорта и складиштења и повећање флексибилности према крајњем кориснику). Предходне анализе за пројектовање система (генерални урбанистичко – архитектонски услови, логистичке и транспортне везе, енергетски и људски потенцијал). Пројектна документација система.

садржај практичне наставе

Пројектно вежбање (пројектовање за одабрани логистички систем - дефинисање елемената одабраног логистичког система и подсистема за изабрани логистички систем. пројектовање складишта комадне робе - дефинисање: пријемног дела, главног складишта, припреме за дистрибуцију тј. комисионирање, отпреме и праћења и управљања системом). Израда пројекта (Одређивање оптималне локације одабраног логистичког система у макро окружењу - позиционирање складишта у односу на производњеу и крајњег корисника у функцији система транспорта. Пројекат складишта комадне робе - дефинисање: паковања и капацитета, технологије рада, лаyоут-а, допреме и отпреме и управљања за систем који се пројектује).

услов похађања

Нема посебних потребних услова за похађање предмета

ресурси

1. Петровић, Д.: Писани изводи са предавања, Машински факултет Београд, Београд, 2008-2011. 2. Бугарић, У., Петровић, Д.: Моделирање система опслуживања, Машински факултет Београд, Београд, 2011. 3. Зрнић, Ђ., Петровић, Д.: Фабричка постројења – збирка задатака, Машински факултет Београд, Београд, 1990. 4. Зрнић, Ђ., Петровић, Д.: Стохастички процеси у транспорту, Машински факултет Београд, Београд, 1994. 5. Bloomberg, D. J., LeMay, S. B., Hanna, J. B.: Logistics, Prentice Hall, New York, 2002. 6. Практична настава у индустријском окружењу. 7. Персонални рачунари.

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 70
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Asimow, M.: Introduction to Design, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1962.; Hall, A. D.: A methodology for systems engineering, Van Nostrand, Princeton, New Jersey, 1962.; Cooper, B. R.: Introduction to queueing theory (second edition), Elsevier North Holland, New York, 1981.;