Теорије хидродинамичког подмазивања

ID: 3588
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Ћоћић С. Александар
извођачи: Лечић Р. Милан, Ћоћић С. Александар
контакт особа: Ћоћић С. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

  • 2. семестар, позиција 3

циљ

Упознавање са хидродинамичком теоријом подмазивања, њеном применом и математичким методама прорачуна струјања у лежајевима.

исход

Овладавање са физичко-математичким методама прорачуна струјања у лежајевима променљиве геометрије у којима могу бити: њутновски (нестишљив или стишљив) или нењутновски флуид, или разређен гас.

садржај теоријске наставе

1. Ocновне једначине. 2. Струјање у флуидном филму 3. Динамичка својства флуидног филма 4. Ефекти инерције флуида 5. Стабилност струјања и прелазни режими 6. Турбуленција 7. Еласто-хидродинамичка теорија подмазивања 8. Термички ефекти 9. Нењутновски флуиди

садржај практичне наставе

Израда семинарског рада на задату тему.

услов похађања

-

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература