Бродски таласи

ID: 3636
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Рудаковић С. Стефан
извођачи: Бачкалов А. Игор, Калајџић Д. Милан, Рудаковић С. Стефан
контакт особа: Рудаковић С. Стефан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Упознавање са теоријом и практичним процедурама за прорачун отпора бродских таласа.

исход

Кандидат треба да се оспособи да самостално изводи прорачун отпора бродских таласа, користећи расположиве теоријске технике.

садржај теоријске наставе

Прорачун отпора који стварају бродски таласи је један од највaжнијих, али и најтежих задатака бродске хидродинамике. У оквиру предмета Отпор брода на мастер студијама, дају се неке упрошћене методе овог прорачуна, али се (због сложености) не улази дубље у теорију бродских таласа. У предмету Бродски таласи се детаљно разматра ова област. Проучава се линеарна теорија и даје веза амплитуде таласа и отпора брода. Проучавају се бродски таласи у дубокој и плиткој води, и изводе одговарајуће формуле за отпор уског брода (Мичелов интеграл, интеграл Сретенског). Даје се увод у нелинеарну теорију бродских таласа, као и случај бродског трупа произвољног облика.

садржај практичне наставе

Прорачун отпора танког брода применом интеграла Мичел-Сретенског. Моделирање нестишљивог, потенцијалног струјања за примену у бродској хидродинамици. Одређивање отпора брода применом нумеричке механике флуида.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање.

ресурси

Милан Хофман,Прилог одређивању отпора тела у случају кретања у близини слободне површине, докторска дисертација, 1986. Научни радови, расположиви експериментални подаци и комерцијални програмски језици.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

J.N. Newman "Marine Hydrodynamics", The MIT Press,1992; J. Wehausen "The Wave Wave Resistance of Ships", Advances in Applied Mechanics, 13, 1973; М. Хофман и Д. Радојчић "Отпор и пропулзија брзих бродова у плиткој води", Машински факултет, Београд 1996; O.M. Faltinsen, "Hydrodynamics of High-Speed Marine Vheicles", Cambridge University Press, 2005; Hess, J. L., Smith, A. M., Calculation of non-lifting potential flow about arbitrary three-dimensional bodies, Report No. ES-40622, Douglas Aircraft Co Long Beach CA, 1962;