Нумеричке симулације погонских система

ID: 7042
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Поповић Ј. Слободан
извођачи: Поповић Ј. Слободан
контакт особа: Поповић Ј. Слободан
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за моторе

извођења

  • 5. семестар, позиција 5

циљ

Основни циљ предмета је да студент стекне и усвоји основна теоријска знања о мотору СУС, електро-погону и различитим врстама хибридног погона и овлада основама нумеричких симулација и анализе конвенционалних, електричних и хибридних погонских система у спрези са гоњеном машином (потрошачем, возило, компресор, генератор, пловило). Кроз практичне примере студент се упознаје са могућностима и пeрспективама примене појединих врста погонских система и стиче основна знања о обновљивим и необновљивим изворима енергије и еколошким аспектима њихове примене.

исход

Опште способности: Разумевање основних принципа примене мотора СУС, електро-погона и хибридних погонских система. Предметно-стручне способности: Студент се оспособљава за спровођење основних симулација и анализа енергетских губитака у погонском систему, прорачуна за одређивање карактеристика погонског система возила, основног прорачуна за процену уштеде енергије код хибридних погонских система и/или система за рекуперацију енергије кочења возила.

садржај теоријске наставе

1. Увод и основни појмови, трендови у развоју погонских система; 2. Потребна погонска енергија и потрошња горива; 3. Мотор СУС и горива за моторе СУС; 4. Електрични погон 5. Електрични хибридни погонски системи (ЕХПС); 6. Рекуперација енергије код транспортних средстава и механизације; 7. Основне технике симулације конвенционалног погонског система; 8. Основне технике симулације електричног погонског система; 9. Основне технике симулације електричног хибридног погонског система; 10. Симулације спреге погонског система са возилом

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе: 1.Складиштење енергије, 2. Анализа модела за процену потребне енергије за погон возила, 3. Примена модела радних параметара мотора СУС и анализа потрошње горива (нумерички примери); 4. Развој и примена једноставних модела погонских система са МСУС у окружењу Matlab; 5. Прорачун карактеристика електричног погонског система и мапе степена корисности ЕМ (нумерички примери); 6. Развој и примена једноставних модела електричних погонских система у окружењу Matlab; 7. Симулација погонских система у условима извођенја стандардних возних циклуса (EDC, NEDC, WLTC); 8. Одређивање потребних карактеристика погонског система; 9. Израчунавање и анализа смањења потрошње енергије/горива у случају примене регенеративног кочења (идеални и реални случајеви, примена система крени/стани)

услов похађања

Нису постављени предуслови за похађање овог предмета

ресурси

редавања (handouts) у електронском облику, Примери рачунских задатака у електронском облику, софтверски пакет Matlab/Simulink.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 3
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 1
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 10
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

L. Guzzella, A. Sciarretta: Vehicle Propulsion Systems, Springer Verlag 2007., ISBN 978-3-540-74691-1; R. Hodkinson, J. Fenton: Lightweight Electric/Hybrid Vehicle Design, Butterworth-Heinemann, A division of Reed Educational and Professional Publishing Ltd, ISBN 0 7506 5092 3;