Геоинформационо управљање биотехничких система

ID: 7046
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Симоновић Д. Војислав
извођачи: Симоновић Д. Војислав
контакт особа: Симоновић Д. Војислав
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

циљ

1. Аутоматизација комбајна: аутоматско вођење, регулисање технолошких уређаја, мерење и регулисање губитака, мониторинг; 2. Вођење пољопривредних машина поправцу. 3. Праћење динамике машина и процеса у реалном времену. 4. Moниторинг приноса. 5. Извиђање усева; 6. Анализа земљишта; 7.Прескрипционе мапе и варијабилна норма.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Пројектују вођење по правцу пољопривредних машина, • Организују прикупљање података за потребе прецизне пољопривреде, • Мапирају параметре земљишта, стање усева и принос, • Формирају прескрипционе мапе, • Комуницирају успешно у мултидисциплинарном тиму.

садржај теоријске наставе

1. Уводна разматрања теоријских основа и метода мерења и аутоматизације пољопривредних машина и опреме: навигационо нивелациона мерења, мерења дистанце (растојања,мерење броја обрта и обртног момента, мерење приноса, мерење губитака, мерење количине и мерење других параметара рада; 2. Принципи мерења,сензори, подела,принципи рада,статичке и динамичке карактеристике, методи мерења неелектричних величина на пољопривредним машинама и опреми, CAN BUS систем; 3. Аутоматизација трактора и прикључних машина: аутоматско регулисање оптерећења,аутоматско управљање прикључним уређајима и машинама на трактору,CAN BUS на трактору,аутоматска контрола и информациони системи; 4. Аутоматизација комбајна: аутоматско вођење по правцу, регулисање положаја хедера,вршајно сепарационих и других технолошких уређаја (аутоматска нивелација), мерење и регулисање губитака, мониторинг комбајна; 5. Управљање у прецизној пољопривредној производњи GPS i DGPS и аутоматизација постројења и технолошких линија у индустрији прераде хране.

садржај практичне наставе

Лабораторијска вежбања: 1. Инсталација за мерење приноса при жетви; 2. Инсталација за мерење вегетационог индекса са земље и из ваздуха; 3. Мапирање на основу agdata., shp. или csv. фајла.

услов похађања

нема услова

ресурси

уџбеници, практикум, софтвери QGIS, SMS Advance, Pix4Dcapture, упутства

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 10
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 40
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Miloš Pajić, Milan Dražić, Kosta Gligorević: Precizna poljoprivreda, Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2022, ISBN 978-86-7834-403-9; Verka Jovanović, Branislav Đurđev, Zoran Srdić, Uglješa Stankov: Geografski informacioni sistemi, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2012.; Pavel Benka, Atila Bezdan: Geografski informacioni sistemi, praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, 2016.; AG Leader Technology uputstva;