Мерења помоћу рачунара II

ID: 7054
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Миљић Л. Ненад
извођачи: Миљић Л. Ненад, Мрђа Д. Предраг
контакт особа: Миљић Л. Ненад
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за моторе

извођења

  • 6. семестар, позиција 2

циљ

Циљ предмета је да студент, кроз конкретне примере и рад са сeнзорима и комплетним мерним ланцима и системима, усвоји и овлада напредним концептима мерења неелектричних величина у машинству применом рачунарске технике као и стицање практичних искуства у области виртуелне инструментације (мерних инструмената заснованих на рачунарима) и дигиталне аквизиције података и њихове примене у индустријској пракси.

исход

По успешном завршетку овог курса, студент би требало да буде оспособљен да: ● Анализира специфичности проблема мерења и пружи решење кроз конципирање рачунарски заснованог мерног система ● Састави детаљну спецификацију компоненти мерног ланца и аквизиционог система према пројектном задатку ● Користи LabVIEW графичко развојно окружење за креирање сложених мерно-управљачких апликација ● Развија и примењује рачунарски засноване мерне системе за разна индустријска мерења без ограничења у растојању - кроз мерење на даљину (путем интернета) уз интеграцију различитих врста извора информација о мереним величинама.

садржај теоријске наставе

● Дистрибуирани мерни системи ● Интеграција различитих врста информационих токова у јединствени мерни систем ● Добра пракса развоја успешних апликација (скалабилних, читљивих, једноставних за одржавање) ● Организација пројекта мерно-управљаке апликације. ● Креирање архитектуре апликације. ● Одржавање апликација; праћење грешака у апликацији и руковођење механизмима за њихово отклањање.

садржај практичне наставе

Уобичајене технике програмирања у LabVIEW окружењу; Програмске технике синхронизације података; Програмирање апликација управљаних догађајима; Сервисирање и обрада грешака у апликацији; Програмско управљање корисничким интерфејсом; Напредне функције за рад са датотекама; Надоградња постојећих VI; Пројекати мерних апликација; Креирање и дистрибуција мерних апликација; Практикум: Пројекат LabVIEW мерно-управљачке апликације.

услов похађања

Мерења помоћу рачунара I

ресурси

Скрипта (handouts): Сензори и мерења помоћу рачунара, доступно на web сајту. Мерно-аквизициони систем: National Instruments Развојно окружење National Instruments LabView 2010 Помоћне платформе: Демонстрациона платформа за симулацију аналогних и дигиталних сигнала; Универзална платформа за кондиционирање сензора

фонд часова

укупан фонд часова: 60

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 14
лабораторијске вежбе: 6
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 4
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 6
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Мерења помоћу рачунара II - Handouts (+ moodle LMS садржаји ), Н. Миљић; Labview Core 2 Course Manual & Exercises, National Instruments; Labview Core 3 Course Manual & Exercises, National Instruments; Holman, J. P.: Experimental methods for engineers. McGraw-Hill/Connect Learn Succeed, 2012. ISBN 9780071326483; J. Hoffmann: „Taschenbuch der Messtechnik“, 4. Aufl., Carl Hanser Verlag GmbH & Company KG, 2015, ISBN 9783446445116;