Мерења помоћу рачунара I

ID: 7073
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Мрђа Д. Предраг
извођачи: Мрђа Д. Предраг
контакт особа: Мрђа Д. Предраг
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторе

извођења

циљ

Циљ предмета је да студент, кроз конкретне примере и рад са сeнзорима и комплетним мерним ланцима, усвоји и овлада основним концептима мерења неелектричних величина у машинству применом рачунарске технике као и стицање практичних искуства у области виртуелне инструментације (мерних инструмената заснованих на рачунарима) и дигиталне аквизиције података.

исход

По успешном завршетку овог курса, студент би требало да буде оспособљен да: ● Састави и примени електричне мерне ланце за мерење широког спектра физичких величина (температура, притисака, сила, обртних момената, протока, положаја, брзине, убрзања, вибрација,..) ● Изабере одговарајуће компоненте и састави рачунарски заснован мерни систем кроз концепт виртуелних инструмената. ● Користи LabVIEW графичко развојно окружење за креирање једноставних мерних апликација ● Развија и примењује рачунарски засноване мерне системе за разна индустријска мерења

садржај теоријске наставе

1. Увод у технике мерења; 2. Мерење неелектричних величина у машинству (Опште о сензорима, сензори положаја, брзине, убрзања, силе, обртног момента, притиска, масе, температуре, протока, припадајући системи за кондиционирање сигнала); 3. Дигиталне мерне технике (дискретизација временског домена и сигнала, потребна брзина узорковања, квантизација, A/D и D/A конверзија, дигитални бројачи, филтрирање); 4. Архитектура и основни принципи рада рачунара за аквизицију података (DAQS);

садржај практичне наставе

Увод у виртуелну инструментацију (VI) и Labview програмско окружење; Ток података у VI; Решавање проблема и отклањање грешака у раду виртуeлних инструмената (debugging); Имплементација виртуeлних инструмената; Технике записа и читања датотека; Формати датотека; Развој модуларних апликација;Технике програмирања у Labview –у; Коришћење ресурса аквизиционог хардвера у Labview-у; Упознавање са сензорима и комплетним мерним ланцима кроз практичне примере и задатке;

услов похађања

Нису постављени предуслови за похађање овог предмета

ресурси

Скрипта (handouts): Сензори и мерења помоћу рачунара, доступно на web сајту. Мерно-аквизициони систем: National Instruments Развојно окружење National Instruments LabView 2010 Помоћне платформе: Демонстрациона платформа за симулацију аналогних и дигиталних сигнала; Универзална платформа за кондиционирање сензора

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 7
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Мерења помоћу рачунара I - Handouts (+ moodle LMS садржаји); Н. Миљић; Labview Core 1 Course Manual & Exercises, National Instruments (превод, Н. Миљић, П. Мрђа, М. Китановић); Robert Bishop: Learning with LabVIEW , Pearson, 2021, ISBN-13 9780135825853; Thomas Bress: Effective Labview Programming, National Technology and Science Press, 2013, ISBN 13: 9781934891087;