Мерења помоћу рачунара II

ID: 7074
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Мрђа Д. Предраг
извођачи: Мрђа Д. Предраг
контакт особа: Мрђа Д. Предраг
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторе

извођења

  • 6. семестар, позиција 2

циљ

Циљ предмета је да студент, кроз конкретне примере и рад са сeнзорима и комплетним мерним ланцима и системима, усвоји и овлада напредним концептима мерења неелектричних величина у машинству применом рачунарске технике као и стицање практичних искуства у области виртуелне инструментације (мерних инструмената заснованих на рачунарима) и дигиталне аквизиције података и њихове примене у индустријској пракси.

исход

По успешном завршетку овог курса, студент би требало да буде оспособљен да: ● Анализира специфичности проблема мерења и пружи решење кроз конципирање рачунарски заснованог мерног система ● Састави детаљну спецификацију компоненти мерног ланца и аквизиционог система према пројектном задатку ● Користи LabVIEW графичко развојно окружење за креирање сложених мерно-управљачких апликација ● Развија и примењује рачунарски засноване мерне системе за разна индустријска мерења без ограничења у растојању - кроз мерење на даљину (путем интернета) уз интеграцију различитих врста извора информација о мереним величинама.

садржај теоријске наставе

● Дистрибуирани мерни системи ● Интеграција различитих врста информационих токова у јединствени мерни систем ● Добра пракса развоја успешних апликација (скалабилних, читљивих, једноставних за одржавање) ● Организација пројекта мерно-управљаке апликације. ● Креирање архитектуре апликације. ● Одржавање апликација; праћење грешака у апликацији и руковођење механизмима за њихово отклањање.

садржај практичне наставе

Уобичајене технике програмирања у LabVIEW окружењу; Програмске технике синхронизације података; Програмирање апликација управљаних догађајима; Сервисирање и обрада грешака у апликацији; Програмско управљање корисничким интерфејсом; Напредне функције за рад са датотекама; Надоградња постојећих VI; Пројекати мерних апликација; Креирање и дистрибуција мерних апликација; Практикум: Пројекат LabVIEW мерно-управљачке апликације.

услов похађања

Мерења помоћу рачунара I

ресурси

Скрипта (handouts): Сензори и мерења помоћу рачунара, доступно на web сајту. Мерно-аквизициони систем: National Instruments Развојно окружење National Instruments LabView, Помоћне платформе: Демонстрациона платформа за симулацију аналогних и дигиталних сигнала; Универзална платформа за кондиционирање сензора

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 7
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Мерења помоћу рачунара 2 - Handouts (+ moodle LMS садржаји); Labview Core 2 Course Manual & Exercises, National Instruments; Labview Core 3 Course Manual & Exercises, National Instruments; Holman, J. P.: Experimental methods for engineers. McGraw-Hill/Connect Learn Succeed, 2012. ISBN 9780071326483; J. Hoffmann: „Taschenbuch der Messtechnik“, 4. Aufl. Carl Hanser Verlag GmbH & Company KG, 2015, ISBN 9783446445116;