Пракса, 1. део

ID: 9009
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Милош В. Марко
извођачи: Милош В. Марко
контакт особа: Милош В. Марко
ниво студија: мастер академске студије - индустрија 4.0
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

циљ

Циљ предмета је стицање вештина неопходних за практичну примену знања стечених на предметима мастер студија у реалном индустријском/пословном окружењу као и упознавање студената са: (1) амбијентом у коме ће развијати професионалну каријеру, (2) основним функцијама пословног система у домену индустрије 4.0, (3) улогом и задацима инжењера у таквом пословном систему.

исход

Након успешно завршене праксе студент: - Има практична искуства у примени знања стечених на предметима мастер студија у реалном индустријском/пословном окружењу; - Повезује знања стечена на различитим курсевима и интегрише их у решавању практичних проблема; - Препознаје начине организовања и функционисања средина у којима ће примењивати стечена знања у својој будућој професионалној каријери; - Препознаје и критички разматра моделе организовања и токове пословних информација у реалном пословном систему; - Препознаје основне процесе у пројектовању, производњи, одржавању, управљању залихама, обезбеђењу квалитета и безбедности и здравља на раду, у контексту његових будућих професионалних компетенција и критички их анализира; - Успоставља личне контакте и познанства која ће моћи да користи током студирања или заснивања будућег радног односа.

садржај теоријске наставе

Користе се теоријска знања стечена током студија.

садржај практичне наставе

Студент праксу врши у предузећу у коме је ангажован на решавању реалних проблема из следећих области: - дистрибуирано рачунарство, - анализа података, - интерактивно рачунарство, - организација и управљање процесима и системима, - пројектовање и/или имплементација опреме, система и процеса, - одржавање система у контексту Индустрије 4.0. Студенту је током праксе додељен ментор код послодавца. Детаљан план праксе усаглашавају предметни наставник и ментор код послодавца у складу са изборним предметима које студент похађа током студија и пословном оријентацијом и делатношћу компаније. Пракса се обавља једним радним даном током читавог трећег семестра. Након обављене праксе студент креира извештај који ће бранити пред предметним наставником.

услов похађања

Нема.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 75
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

M. Мilos: Mašinsko inženjerstvo u praksi - I4.0, elektronska knjiga, Mašinski fakultet, 2020.;